KR6p0068 西方合論標註-明-明教 (master)版本


【電子佛典集成】目次


No.1165-A


No.1165-B


No.1165-C


No.1165-D


第一剎土門


一毗盧遮那淨土者


二惟心淨土者


三恒真淨土者


四變現淨土者


五寄報淨土者


六分身淨土者


七依他淨土者


八諸方淨土者


九一心四種淨土者


十攝受十方一切有情不可思議淨土者


第二緣起門


一一大事者


二宿因深者


三顯果德者


四依因性者


五順眾生者


六穢相空者


七勝方便者


八導二乘者


九堅忍力者


十示真法者


第三部類門


一經中之經者


二經中之緯者


三緯中之經者


四緯中之緯者


第四教相門


一純有教者


二趨寂教者


三有餘未盡之談教者


四無餘教者


五頓悟教者


六圓極教者


第五理諦門


一即相即心門者


二即心即相門者


三非心非相門者


四離即離非門者


第六稱性門


一信心行者


二止觀行者


三六度行者


四悲願行者


五稱法行者


第七往生門


一菩薩生人中者


二菩薩生兜率天者


三菩薩生長壽等天者


四菩薩生三界外者


五菩薩初發心時生如來家者


六菩薩三祇行滿生十方世界利益一切眾生者


第八見網門


一斷滅墮者


二怯劣墮者


三隨語墮者


四狂恣墮者


五支離墮者


六癡空墮者


七隨緣墮者


八唯心墮者


九頓悟墮者


十圓寔墮者


第九修持門


一淨悟者


二淨信者


三淨觀者


四淨念者


五淨懺者


六淨願者


七淨戒者


八淨處者


九淨侶者


十不定淨者


第十釋異門


一剎土遠近者


二身城大小者


三壽量多少者


四花輪大小者


五日月有無者


六二乘有無者


七婦女有無者


八發心大小者


九疑城胎生者


十五逆往生者


No.1165-E
西方合論標註 1
西方合論標註 2
西方合論標註 3
西方合論標註 4
西方合論標註 5
西方合論標註 6
西方合論標註 7
西方合論標註 8
西方合論標註 9
西方合論標註 10