KR6b0017 頂生王因緣經-宋-施護 (master)《佛說頂生王因緣經》卷第二


西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳
法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯


「復次,持軸山後至持雙山,其山嚴麗殊妙可
觀,純金所成;彼有四大王天,諸天子眾往復
其間。須彌山王高出眾山,此山王東有大天
王,名曰持國,所居宮城亦號持國;其城縱廣
正等二百五十由旬,周匝千由旬,內外嚴麗,
殊妙可觀;城有金牆,高半由旬;金城之上有
四女牆,金、銀、瑠璃、頗胝迦作;復有重牆通往
來道亦四寶作;其城中地,又復殊麗奇妙莊
嚴,有百一種綵繪為飾,地復柔軟如兜羅緜
及如妙㲲,下足隨陷舉足隨起;有天曼陀羅
華散布其地深可膝量,香風時來吹去萎華
更雨新者。城中街衢,長二百五十由旬,闊二
十五由旬,金沙布地,觸處遍灑旃檀香水,金
繩交絡垂金鈴鐸以界道側。


「街衢左右,復有
種種清淨池沼,金、銀、瑠璃、頗胝迦寶以布其
底;池之四面有四梯陛四寶所成,底及層級
亦四寶作;又池沼中有四寶臺間錯莊嚴,若
金為臺即銀為柱及以梁棟,若銀為臺即金
為柱及以梁棟,若瑠璃為臺即頗胝迦為柱
及以梁棟,若頗胝迦為臺即瑠璃為柱及以
梁棟;清涼甘美水滿池中;優鉢羅華、鉢訥摩
華、俱母陀華、奔拏利迦華等,遍覆其內。復有
種種水鳥遊戲池中出妙音聲,謂高遠聲、悅
意聲、美妙聲等。


「彼池周匝,復有種種華樹菓
[002-0396a]
樹,直生端立圓無缺減,如結鬘師取以妙線,
妙巧安布盤結成鬘,華菓樹林亦復如是。彼
樹復有種種飛鳥游止其上,出妙音聲,謂
高遠聲、悅意聲、美妙聲等。又彼宮中有青、黃、
赤、白四種劫波衣樹,其樹所出四色妙衣,若
彼天男及天女等思其衣者,纔起心時而自
至手。又彼宮中有其種種妙音樂樹,所謂簫、
笛、琴、箜篌等,若彼天男及天女等思音樂者,
纔起心時其樂自鳴。又彼宮中有其種種妙
莊嚴樹,彼樹所出手釧足環,及身莊嚴妙好
之具,若彼天男及天女等思莊嚴具者,纔起
心時,而自至手。


「又彼宮中有四色蘇陀味食,
謂青、黃、赤、白,若彼天男及天女等思其食者,
纔起心時而自至手。又有四種所飲之漿,謂
末度漿、摩達網漿、迦譚末梨漿、播曩漿等。
而彼宮中有妙莊嚴殿堂樓閣,諸天女眾或
處其中安隱而坐,或觀視游行,悉有種種乘
輿服飾莊嚴之具,天女軿隘擊鼓奏歌,爇眾
名香,豐諸飲食,彼持國天王與諸眷屬嬉戲
快樂,隨自福力受斯勝果。


「復次,須彌山南有大天王名曰增長,所居宮
城亦號增長,其城縱廣正等二百五十由旬,
周匝千由旬,內外嚴麗殊妙可觀;城有金牆,
高半由旬。金城之上有四女牆,金、銀、瑠璃、頗
胝迦作;復有重牆通往來道亦四寶作。其城
中地殊妙莊嚴有百一種綵繪為飾,地復柔
軟如兜羅緜及如妙㲲,下足隨陷舉足隨起。
有天曼陀羅華散布其地深可膝量,香風時
來吹去萎華更雨新者。城中街衢長二百五
[002-0396b]
十由旬,闊二十五由旬,金沙布地,觸處遍灑
旃檀香水,金繩交絡垂金鈴鐸以界道側。


「街
衢左右復有種種清淨池沼,金、銀、瑠璃、頗胝
迦寶以布其底。池之四面有四梯陛四寶所
成,底及層級亦四寶作。又池沼中有四寶臺,
間錯莊嚴,若金為臺即銀為柱及以梁棟,若
銀為臺即金為柱及以梁棟,若瑠璃為臺即
頗胝迦為柱及以梁棟,若頗胝迦為臺即瑠
璃為柱及以梁棟;清涼甘美水滿池中;優鉢
羅華、鉢訥摩華、俱母陀華、奔拏利迦華等,
遍覆其內。復有種種水鳥游戲其中,出妙音
聲,謂高遠聲、悅意聲、美妙聲等。


「彼池周匝
復有種種華樹果樹,直生端立圓無缺減,如
結鬘師取以妙線,妙巧安布盤結成鬘,華果
樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥游止其
上,出妙音聲,謂高遠聲、悅意聲、美妙聲等。
又彼宮中,有青、黃、赤、白四種劫波衣樹,其樹
所出四色妙衣,若彼天男及天女等思其衣
者,纔起心時而自至手。又彼宮中,有其種種
妙音樂樹,所謂簫、笛、琴、箜篌等、若彼天男及
天女等思音樂者,纔起心時其樂自鳴。又彼
宮中有其種種妙莊嚴樹,彼樹所出手釧足
環,及身莊嚴妙好之具;若彼天男及天女等
思莊嚴具者,纔起心時而自至手。又彼宮中
有四種蘇陀味食,謂青、黃、赤、白,若彼天男及
天女等思其食者,纔起心時而自至手。又有
四種所飲之漿,謂末度漿、摩達網漿、迦譚末
梨漿、播曩漿等。而彼宮中有妙莊嚴殿堂樓
閣,諸天女眾或處其中安隱而坐,或觀視游
[002-0396c]
行,悉有種種乘輿,服飾莊嚴之具,天女軿隘
擊鼓奏歌,爇眾名香,豐諸飲食。彼增長天王
與諸眷屬嬉戲娛樂,隨自福力受斯勝果。


「復次,須彌山西有大天王名曰廣目,所居宮
城亦號廣目;其城縱廣正等二百五十由旬,
周匝千由旬,內外嚴麗殊妙可觀;城有金牆,
高半由旬;金城之上有四女牆,金、銀、瑠璃、頗
胝迦作;復有重牆通往來道亦四寶作。其城
中地殊妙莊嚴,有百一種綵繪為飾,地復柔
軟如兜羅緜及如妙㲲,下足隨陷舉足隨起,
有天曼陀羅華散布其地,深可膝量,香風時
來吹去萎華更雨新者。城中街衢,長二百五
十由旬,闊二十五由旬,金沙布地,觸處遍灑
旃檀香水,金繩交絡垂金鈴鐸以界道側。


「街
衢左右復有種種清淨池沼,金、銀、瑠璃、頗胝
迦寶以布其底。池之四面有四梯陛,金、銀、瑠
璃、頗胝迦作,底及層級亦四寶作。又池沼中
有四寶臺,間錯莊嚴,若金為臺即銀為柱及
以梁棟,若銀為臺即金為柱及以梁棟,若瑠
璃為臺即頗胝迦為柱及以梁棟,若頗胝迦
為臺即瑠璃為柱及以梁棟;清涼甘美水滿
池中;優鉢羅華、鉢訥摩華、俱母陀華、奔拏利
迦華等,遍覆其內;復有種種水鳥游戲池中,
出妙音聲,謂高遠聲、悅意聲、美妙聲等。


「彼池
周匝復有種種華樹菓樹,直生端立圓無缺
減,如結鬘師取以妙線,妙巧安布盤結成鬘,
華菓樹林亦復如是。彼樹復有種種飛鳥游
止其上,出妙音聲,謂高遠聲、悅意聲、美妙聲
等。又彼宮中,有青、黃、赤、白四種劫波衣樹,其
[002-0397a]
樹所出四色妙衣,若彼天男及天女等思其
衣者,纔起心時而自至手。又彼宮中,有其種
種妙音樂樹,所謂簫、笛、琴、箜篌等,若彼天男
及天女等思音樂者,纔起心時其樂自鳴。
又彼宮中有其種種妙莊嚴樹,彼樹所出手釧
足環,及身莊嚴妙好之具,若彼天男及天女
等思莊嚴具者,纔起心時而自至手。又彼宮
中有四色蘇陀味食,謂青、黃、赤、白,若彼天
男及天女等思其食者,纔起心時而自至手。
又有四種所飲之漿,謂末度漿、摩達網漿、迦
譚末梨漿、播曩漿等;而彼宮中有妙莊嚴殿
堂樓閣,諸天女眾或處其中安隱而坐,或觀
視游行,悉有種種乘輿服飾莊嚴之具。天女
軿隘擊鼓奏歌,爇眾名香,豐諸飲食。彼廣目
天王與諸眷屬嬉戲娛樂,隨自福力受斯勝
果。


「復次,須彌山北有大天王名曰多聞,所居
宮城號阿拏迦嚩帝;其城縱廣正等二百五十
由旬,周匝千由旬,內外嚴麗殊妙可觀。城有
金牆,高半由旬;金城之上有四女牆,金、銀、瑠
璃、頗胝迦作。復有重牆通往來道亦四寶作。
其城中地殊妙莊嚴,有百一種綵繪為飾。
地復柔軟如兜羅緜及如妙㲲,下足隨陷舉
足隨起。有天曼陀羅華散布其地,深可膝量,
香風時來吹去萎華更雨新者。城中街衢長
二百五十由旬,闊二十五由旬,金沙布地,觸
處遍灑旃檀香水,金繩交絡垂金鈴鐸以
界道側。


「街衢左右復有種種清淨池沼,金、銀、
瑠璃、頗胝迦寶以布其底;池之四面有四梯
陛,金、銀、瑠璃、頗胝迦作;底及層級亦四寶
[002-0397b]
作。又池沼中有四寶臺,間錯莊嚴,若金為臺
即銀為柱及以梁棟,若銀為臺即金為柱及
以梁棟,若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及以梁
棟,若頗胝迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟;清
涼甘美水滿池中;優鉢羅華、鉢訥摩華、俱母
陀華、奔拏利迦華等,遍覆其內;復有種種水
鳥游戲池中,出妙音聲,謂高遠聲、悅意聲、美
妙聲等。


「彼池周匝,復有種種華樹菓樹,直
生端立圓無缺減,如結鬘師取以妙線,妙巧
安布盤結成鬘,華菓樹林亦復如是。彼樹
復有種種飛鳥游止其上,出妙音聲,謂高遠
聲、悅意聲、美妙聲等。又彼宮中有青、黃、赤、白
四種劫波衣樹,其樹所出四色妙衣;若彼天
男及天女等思其衣者,纔起心時而自至手。
又彼宮中有其種種妙音樂樹,所謂簫、笛、琴、
箜篌等;若彼天男及天女等思音樂者,纔起
心時其樂自鳴。又彼宮中有其種種妙莊嚴
樹,彼樹所出手釧足環及身莊嚴妙好之
具;若彼天男及天女等思莊嚴具者,纔起心
時而自至手。又彼宮中有四色蘇陀味食,
謂青、黃、赤、白;若彼天男及天女等思其食者,
纔起心時而自至手。又有四種所飲之漿,
謂末度漿、摩達網漿、迦譚末梨漿、播曩漿
等。而彼宮中有妙莊嚴殿堂樓閣,諸天女眾
或處其中安隱而坐,或觀視游行,悉有種
種乘輿服飾莊嚴之具。天女軿隘擊鼓奏
歌,爇眾名香,豐諸飲食。彼多聞天王與諸眷
屬嬉戲娛樂,隨自福力受斯勝果。如是又經
六帝釋滅。
[002-0397c]


「復次,持雙山側向者五百仙人棲止其間,遙
見頂生王來。時醜面仙人忿恚而言:『彼鬪諍
王又復來此。』即舉雙手掬水灑彼導翼兵眾,
遮止前進。時主兵神謂仙眾言:『修淨行者若
生忿恚,於一切處所作不成;今此頂生王是
大仁王,非汝向者呪力能加。』


「時頂生王漸至其所,問言:『何人遮止兵眾,不
令前進。』主兵神答言:『仙眾遮止。』王言:『此諸
仙眾於諸愛中何為最上。』主兵神答言:『仙尊
所愛,辮髮為上。』王言:『今斷其髮,悉驅為我導
翼之者。』王纔言已,時彼仙眾其髮自斷,自
然各各手持弓矢,將侯前驅。時王女寶前白
王言:『天子!此等仙眾是修行者,願王放捨。』
王言:『隨意。』時諸仙眾以精進力故證五神通。


「彼頂生王與自勝力兵眾,舉身空中,漸復前
進。其須彌山出水入水各八萬由旬,四面各
廣八萬由旬,周匝三十二萬由旬,下踞金所
成地種種嚴麗,四寶所成。彼須彌山有四方
面,東面頗胝迦所成,西面白銀,南面瑠璃,
北面黃金。又山四角凡有四峯,彼東南峯,縱
廣正等一百二十五由旬,周匝五百由旬,高
四由旬半,瑠璃所成;金剛手夜叉神止住
其中。西南峯,縱廣正等一百二十五由旬,周
匝五百由旬,高四由旬半,頗胝迦所成;金剛
手夜叉神止住其中。西北峯,縱廣正等一百
二十五由旬,周匝五百由旬,高四由旬半,黃
金所成;金剛手夜叉神止住其中。東北峯,縱
廣正等一百二十五由旬,周匝五百由旬,高
四由旬半;金剛手夜叉神止住其中。
[002-0398a]


「又須彌山有四層級:其第一層,傍出一萬六
千由旬,四寶所成;有堅首天,居止其中;去第
二層高一萬由旬。其第二層,傍出八千由旬,
四寶所成;有持鬘天,居止其中;去第三層高
一萬由旬。其第三層,傍出四千由旬,四寶所
成;有常憍天,居止其中;去第四層高一萬由
旬。其第四層,傍出二千由旬,四寶所成;有四
大王天,居止其中。
《佛說頂生王因緣經》卷第二