KR5c0076 道德寶章-宋-葛長庚 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十四
 道徳寶章    道家𩔖
 提要
  臣/等謹案道徳寶章一卷宋葛長庚撰長庚
  字白叟閩清人為道士居武夷山舊本題紫
  清真人白玉蟾白玉蟾其别號紫清真人則
  嘉定間徴赴闕下所封也其書隨文標識不
  訓詁字句亦不旁為推闡所注乃少於本經
[000-1b]
  語意多近禪偈葢佛老同源故也此本為元
  趙孟頫手書鈎摹雕板字畫絶為精楷明陳
  繼儒亦嘗刻之彚祕笈中改題曰蟾仙解老
  非其本目又前有萬厯癸未適園居士跋二
  則其前一則稱董逌藏書志述張道相集古
  今註老子四十餘家不載是編案晁氏讀書
  志張道相乃唐天寶後人安能以南宋寧宗
  時書著之於録且道相所集凡二十九家併
[000-2a]
   其自註為三十家亦無所謂四十餘家者跋
   所云云殆於道聴塗説矣長庚世傳其神仙
   而劉克莊集有王𨼆居六學九書序稱所見
   丹家四人鄒子益不登七十曽景建黄天谷
   僅六十白玉蟾夭死又陳振孫書録解題羣
   仙珠玉集條下云白玉蟾葛其姓福之閩清
   人嘗得罪亡命葢姦妄流也余宰南城有寓
   公稱其人云近嘗過此曽相識否余言此輩
[000-2b]
   何可使及吾門云云二人與長庚同時其説
   當⬤流俗所傳殆出附㑹然道家自尊其教
   徃徃如此其書既頗有可取則其人亦不足
   深詰矣乾隆四十六年十月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
      總 校 官臣/陸 費 墀