KR5c0057 老子-- (master)[064-1a]

64 第六十四章其安易持,
其未兆易謀,
其脆易泮,
其微易散。
為之於其未有,
治之於其未亂。


合抱之木
生於毫末,
九層之臺
起於累土,
千里之行
始於足下。
為者敗之,
執者失之。
是以聖人無為也,
故無敗;
無執也,
故無失也。
民之從事也,
恒於幾成而敗之。


故慎終如始,
則無敗事。
是以聖人欲不欲,
而不貴難得之貨;
學不學,
而復眾人之所過。
以輔萬物之自然,
而弗敢為。