KR5c0057 老子-- (master)[062-1a]

62 第六十二章道者、萬物之奧也,
善人之寶也,
不善人之所保也。
美言可以市尊,
美行可以加人。
人之不善也,
何棄之有?
故立天子,
置三公,
雖有拱之璧以先駟馬,
不如坐而進此道。
古之所以貴此道者何也?
不曰求以得,
有罪以免耶,
故為天下貴。