KR5c0057 老子-- (master)[039-1a]

39 第三十九章昔之得一者:
天得一以清,
地得一以寧,
神得一以靈,
谷得一以盈,
萬物得一以生,
侯王得一以為天下貞。
其致之也,
謂天無以清將恐裂,
謂地無以寧將恐發,
謂神無以靈將恐歇,
謂谷無以盈將恐竭,
謂萬物無以生將恐滅,
謂侯王無以貴高將恐蹶。


故貴以賤為本,
高以下為基。
是以侯王
自謂孤寡不穀,
此非以賤為本耶?
非乎?
故致數譽無譽。
是故不欲琭琭如玉,
珞珞如石。