KR5c0057 老子-- (master)[013-1a]

13 第十三章寵辱若驚,
貴大患若身。
何謂寵辱若驚?
寵、為下得之若驚,
失之若驚。
是謂寵辱若驚。
何謂貴大患若身?
吾所以有大患者,
為吾有身也。
及吾無身,
吾有何患?
故貴以身為天下,
若可寄天下。
愛以身為天下,
若可託天下。