KR4j0089 御定曲譜-清-王奕清 (master)


[018-1a]
 欽定四庫全書


 御定曲譜巻九目録南黄鍾宫


 南黄鍾宫引子


 絳都春   疎影


 瑞雲濃   女冠子


 㸃絳脣   傳言玊女


 玉女歩瑞雲  翫仙鐙


 西地錦   玉漏遲


[018-1b]
 天仙子


 南黄鍾宫過曲


 絳都春序   出隊子


 閙樊樓   下小樓


 永團圓犯   畫眉序


 畫眉上海棠  畫眉姐姐


 滴滴金   滴溜子又一體又一體


 出隊滴溜子  神仗兒


[018-2a]
 滴溜神仗又一體  鮑老催


 雙聲子    雙聲滴


 啄木兒    啄木鸝


 啄木呌畫眉   三段子


 三段催    歸朝歡


 水仙子    刮地風


 春雲怨    三春桞


 降黄龍    黄龍醉太平


[018-2b]
 黄龍捧鐙月   黄龍袞又一體


 獅子序    太平歌


 賞宫花    玊漏遲序


 玉絳畫眉序   恨蕭郎


 鐙月交輝   恨更長


 侍香金童   傳言玉女


 月裏嫦娥