KR4j0044 知稼翁詞-宋-黃公度 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書  集部十
 提要
 知稼翁詞   詞曲類一詞集之屬/
  臣/等謹案知稼翁詞一巻宋黄公度撰公度
  有知稼翁集别著録所作詞一巻巳見集中
  此則毛晉所刋别行本也詞僅十調共十三
  闋據巻末其子沃跋語乃收拾未得其半録
  而蔵之以傳後裔者每詞之下系以本事並
[000-1b]
  詳及同時倡酬詩文公度之生平本末可以
  見其大概較他家詞集特為詳贍至汪藻㸃
  綘唇詞亂鴉啼後歸思濃如酒句呉曽能改
  齋漫録改竄作曉雅啼後歸夢濃如酒兼憑
  虛撰一事實殊乖本義沃因其父有和詞遂
  明辨其譌自屬確鑿可據乃朱彛尊選詞綜
  猶信呉曽曲説改藻原詞且坐草堂以擅改
  之罪不知草堂惟以歸思作歸興其餘實未
[000-2a]
  嘗改彛尊殆偶誤記歟
 蒲江詞   詞曲類一詞集之屬/
  臣/等謹案蒲江詞一巻宋盧祖臯撰祖臯字
  申之又字次䕫號蒲江永嘉人登慶元五年
  進士嘉定中為軍器少監權直學士院祖臯
  為樓鑰之甥學有淵源嘗與永嘉四靈以詩
  相倡和然詩集不傳惟貴耳集載其玉堂有
  感松江别友二絶句梅磵詩話載其廟山道
[000-2b]
  中一絶句全芳備祖載其荼䕷一絶句僧北
  磵集附載其讀書種橘二絶句東甌詩集載
  其雨後得月小飲懷趙天樂五言一律而已
  其詞集則陳振孫書録解題著録一巻其篇
  帙多寡巳不可考此本為明毛晉所刻凡二
  十五闋今以黄昇花菴詞選相較則前二十
  四闋悉選之所録惟最後好事近一闋為晉
  所増入疑原集亦佚晉特抄撮黄昇所録以
[000-3a]
  備一家耳其中字句與詞選頗有異同如開
  巻賀新郎荒詞誰繼風流後句詞選作荒祠
  水龍吟帶酒離恨句帶酒詞選作帶將烏夜
  啼第三首後闋昨日已秋風句昨日詞選作
  昨夜並應以詞選為長晉蓋未及詳校惟賀
  新郎序首彭傳師字晉注詞選作傳帥然今
  詞選實作傳師則不知晉所據者何本矣至
  鷓鴣天後闋丁寧須滿玉西東句據文應作
[000-3b]
  玉東西而此詞實用東韻則由祖臯偶然誤
  用如黄庭堅之押秦西巴為巴西非校者之
  誤也乾隆四十五年十月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀