KR4j0040 稼軒詞-宋-辛棄疾 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部十
 稼軒詞    詞曲類一詞集之屬/
 提要
  臣/等謹案稼軒詞四巻宋辛棄疾撰棄疾有
  南燼紀聞已著錄其詞慷慨縱横有不可一
  世之概于倚聲家為變調而異軍特起能於
  翦紅刻翠之外屹然別立一宗迄今不廢觀
  其才氣俊邁雖似乎奮筆而成然岳珂桯史
[000-1b]
  記棄疾自誦賀新涼永遇樂二詞使座客指
  摘其失珂謂賀新涼詞首尾二腔語句相似
  永遇樂詞用事太多棄疾乃自改其語日數
  十易累月猶未竟其刻意如此云云則未始
  不由苦思得矣書錄解題載稼軒詞四巻又
  云信州本十二巻視長沙本為多此本為毛
  晉所刻亦為四巻而其總目又注原本十二
  巻殆即就信州本而合併之歟其集舊多訛
[000-2a]
  異如二巻内醜奴兒近一闋前半是本調殘
  闕不全自飛流萬壑以下則全首係洞仙歌
  葢因洞仙歌五闋即在此調之後舊本遂誤
  割第一首以補前詞之闕而五闋之洞仙歌
  遂止存其四近萬樹詞律中辨之甚明此本
  尚未及訂正其中歎輕衫帽㡬許紅塵句据
  其文義帽字上尚有一脱字樹亦未經勘及
  斯足證掃葉之喻矣今並詳為勘定其必不
[000-2b]
  可通而無別本可證者則姑從闕疑之義焉
  乾隆四十四年二月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀