KR4i0027 四六談麈-宋-謝伋 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部九
 四六談麈    詩文評類
 提要
  臣/等謹案四六談麈一巻宋謝伋撰伋字景
  思上蔡人參政克家之子良佐之從孫官至
  太常少卿伋自號靈石山藥寮書中所稱逍
  遥公即良佐也其論四六多以命意遣詞分
  别工拙較王銍四六話所見較深其謂四六
[000-1b]
  施于制誥表奏文檄本以便宣讀多以四字
  六字為句宣和間多用全文長句為對習尚
  之久至今未能全變前輩無此格又謂四六
  之工在于剪裁若全句對全句何以見工尤
  切中南宋之弊其中所摘名人成句雖與他
  書複見者多然皆自有獨賞不同勦拾如廖
  明畧一人王銍四六話採其賀安厚卿張丞
  相諸啟凡十數聯而伋槩不之及獨録其為
[000-2a]
  厚卿舉掛功徳疏一篇為銍所不取者亦足
  見其識鑒之不茍費衮梁溪漫志有云謝景
  思四六談麈甚新竒然載陳去非草朱丞相
  制有語忌令貼改事又載謝顯道初不入黨
  籍朱震乞依黨籍命官事皆誤朱制乃有㫖
  令綦處厚貼麻非令其自貼改謝顯道崇寜
  元年曾入黨籍景思記當時所見偶爾差舛
  恐誤作史者故為正之云云是伋所載亦間
[000-2b]
  有舛誤要其大致多可採取固不以一眚掩
  也乾隆四十六年三月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-3a]
四六談塵原序
三代兩漢以前訓誥誓命詔䇿書疏無駢麗粘綴温潤
爾雅先唐以還四六始盛大約取便於宣讀本朝自歐
陽文忠王舒國叙事之外作為文章制作渾成一洗西
崑磔裂煩碎之體厥後學之者益以衆多况朝廷以此
取士名為博學宏詞而内外兩制用之四六之藝誠曰
大矣下至往來牋記啟狀皆有定式故謂之應用四方
一律可不習而知予自少時聽長老持論多矣憂患以
[000-3b]
後悉皆遺忘山居厯年飽食終日因後生之問可記者
輙錄之以資讃學之一事如古今五七字話題為四六
談麈云他時有得當附益諸紹興十一年五月十三日
陽夏謝伋序