KR4i0017 珊瑚鉤詩話-宋-張表臣 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部九
 珊瑚鉤詩話   詩文評類
 提要
  臣/等謹案珊瑚鉤詩話三巻宋張表臣撰表
  臣字正民里貫未詳官右承議郎通判常州
  軍州事紹興中終於司農丞是編名曰珊瑚
  鉤者取杜甫詩文采珊瑚鉤句也其書雖以
  詩話為名而多及他文間涉雜事不盡論詩
[000-1b]
  之語又好自載其詩務表所長器量亦殊淺
  狹其論杜甫遊龍門奉先寺詩改天闕為天
  閲引據支離已為前人所駁又如論杜牧擬
  把一麾江南去句以為誤用顔延年語以麾
  斥之麾為麾旄然考崔豹古今註曰麾者所
  以指麾也武王執白旄以麾是也乗輿以黄
  諸公以朱刺史二千石以纁據其所説則刺
  史二千石乃得建麾牧將乞郡故有擬把一
[000-2a]
  麾之語未可云誤表臣所論亦非也然表臣
  生當北宋之末猶及與陳師道遊與晁説之
  尤相善故其論詩往往得元祐諸人之餘緒
  在宋人詩話之中固與惠洪冷齋夜話在伯
  仲之間矣乾隆四十六年十月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀