KR4h0129 後周文紀-明-梅鼎祚 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部八
 後周文紀    總集類
 提要
  臣/等謹案後周文紀八巻明梅鼎祚編按東
  漢東晉之名所以別於西南齊之名所以別
  於北若周則豐鎬舊京年祀綿逺中原江左
  別無國號相同盧思道作興亡論題曰後周
  殊為無義故令狐徳棻所撰國史但曰周書
[000-1b]
  鼎祚仍以後題未免失於刋正所録宇文氏
  一代之文不過八巻而庾信一人乃居五巻
  次則王褒撰著尚十八篇使非借材異國其
  寂寥更甚於髙齊然宇文泰為丞相時干戈
  擾攘之中寔獨能尊崇儒術釐正文體大統
  五年正月置行䑓學十一月命周惠達唐瑾
  制禮樂大統十一年六月患晉氏以来文章
  浮華命蘇綽作大誥宣示羣臣仍命自今文
[000-2a]
  章咸依此體今觀其一代詔令大抵温醇雅
  令有漢魏之遺風即間有稍襍俳偶者亦摛
  詞典重無齊梁綺艷之習他如庾信集中春
  賦鐙賦之類大抵在梁舊作其入北以後諸
  篇亦皆華寔相扶風骨不乏故杜甫有庾信
  文章老更成凌雲健筆意縱横語豈非黜雕
  尚樸導之者有漸歟無平不陂無往不復六
  朝靡麗之風極而將返寔至周而一小振未
[000-2b]
  可以流傳之寡而忽之也乾隆四十三年五
  月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀