KR4h0044 崇古文訣-宋-樓昉 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部八
 崇古文訣    縂集類
 提要
  臣/等謹案崇古文訣三十五巻宋樓昉編昉
  字暘叔號迂齋鄞縣人紹熙四年進士歴官
  守興化軍卒追贈直龍圖閣是集乃所選古
  文凡二百餘首陳振孫書録解題稱其大畧
  如吕氏關鍵而所録自秦漢而下至扵宋朝
[000-1b]
  篇目增多發明尤精學者便之所言與今本
  相合惟書録解題作五巻文獻通考亦同篇
  帙多寡迥異疑傳寫者誤脱三十二字也宋
  人多講古文而當時選本存扵今者不過三
  四家真徳秀文章正宗以理為主如飲食惟
  取禦饑菽粟之外鼎爼烹和皆在其所棄如
  衣服惟取禦寒布帛之外黼黻章采皆在其
  所捐持論不為不正而其説終不能行扵天
[000-2a]
  下世所傳誦惟吕祖謙古文關鍵謝枋得文
  章軌範及昉此書而已而此書篇目較備繁
  簡得中尤有禆扵學者蓋昉受業扵吕祖謙
  故因其師説推闡加密正未可以文皆習見
  而忽之也乾隆四十六年四月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-3a]
崇古文訣原序
文者載道之器古之君子非有意於為文而不能不盡
心於眀道故曰辭達而已矣能達其辭於道非深切著
眀則道不見也此文之有闗鍵非深於文者安能發揮
其藴奥而探古人之用心哉四眀樓公假守莆邦積其
平時苦學之力紬繹古作抽其闗鍵以恵後學廣文陳
君鋟諸梓以傳之使世之學者優游而深求饜飫而自
得豈惟文章之能事可畢古人之用心於是乎可推也
[000-3b]
寳慶丁亥端月既望延平姚珤序