KR4h0011 御覽詩-唐-令狐楚 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書  集部八
 御覽詩    總集𩔖
 提要
  臣/等謹案御覽詩一卷一名唐歌詩一名選
  進集一名元和御覽唐令狐楚編楚字榖士
  宜州華原人貞元七年登進士第桂管觀察
  使王拱辟入幕後厯辟太原節度判官召授
  右拾遺官至吏部尚書檢校尚書左僕射出
[000-1b]
  為山南西道節度使卒於官事迹具唐書本
  傳是書乃憲宗時奉勅編進其結銜題翰林
  學士朝議郎守中書舍人考楚本傳稱皇甫
  鎛與楚厚善薦為翰林學士進中書舍人元
  和十二年裴度以宰相領彰義節度使楚草
  制其詞有所不合停楚學士但為中書舍人
  則此書之進在元和十二年以前也陸游渭
  南文集有是書跋曰右唐御覽詩一卷凡三
[000-2a]
  十人二百八十九首元和學士令狐楚所集
  也按盧綸墓碑云元和中章武皇帝命侍臣
  採詩第名家得三百一十篇公之章句奏御
  者居十之一今御覽所載綸詩正三十二篇
  所謂居十之一者也據此則御覽為唐舊本
  不疑然碑云三百十一篇而此纔二百八十
  九首蓋散佚多矣云云此本人數詩數均與㳺
  所跋相合蓋猶古本所録惟韋應物為天寶
[000-2b]
  舊人其餘李端司空曙等皆大厯以下人張
  籍楊巨源並及於同時之人去取凡例不甚
  可解其詩惟取近體無一古體即巫山髙等
  之用樂府題亦皆律詩蓋中唐以後世務以
  聲病諧婉相尚其奮起而追古調者不過韓
  愈等數人楚亦限於風氣不能自異也本傳
  稱楚於牋奏制令尤善每一篇成人皆傳諷
  舊唐書李商隠傳亦稱楚能章奏以其道授
[000-3a]
  商隠均不稱其詩劉禹錫集和楚詩雖有風
  情不似四登壇句而今所傳詩一巻惟宫中
  樂五首從軍詞五首年少行四首差為可觀
  氣格色澤皆與此集相同蓋取其性之所近
  其他如郡齋詠懷詩之何時羾閶闔九日言
  懷詩之二九即重陽立秋日悲懷詩之泉終
  閉不開秋懷寄錢侍郎詩之燕鴻一聲叫和
  嚴司空落帽臺宴詩之馬奔流電妓奔車郡
[000-3b]
  齋栽竹詩之退公閒坐對嬋娟青雲干吕詩
  之瑞容驚不散譏劉白賞春不及之下馬貪
  趨廣運門皆時作鄙句而贈毛仙翁一首尤
  拙鈍蓋不甚避俚句者故此集所録如盧綸
  送道士詩駙馬花燭詩鄭鏦邯鄲俠少年詩
  楊凌閣前雙槿詩皆頗涉俗格亦其素習然
  也然大致雍容諧婉不失風格上比篋中集
  則不足下方才調集則有餘亦不以一二疵
[000-4a]
  累棄其全書矣乾隆四十六年四月恭校
  上
   總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀