KR4e0205 海壑吟稿-明-趙完璧 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書  集部六
 海壑吟稿   别集類五明/
 提要
  臣/等謹案海壑吟稿十一巻明趙完璧撰完
  璧字全卿號雲壑晩號海壑膠州人由嵗貢
  生官至鞏昌府通判是集詩六巻文五巻王
  三錫序其詩集謂嘉靖間筮宦司城抗直忤
  權奸與楊椒山公同厄按集中北司獄中七
[000-1b]
  言律二首序云嘉靖甲寅秋秋曹檄捕豪校
  某因獲罪東湖翁劾執坐死賴元老科臺之
  力僅復瓦全云云東湖者陸炳别號也時炳
  為錦衣衛都督與嚴嵩表裏為奸其勢張甚
  完璧以指揮末秩能與之抗其獄中與楊繼
  盛倡和諸詩有辛苦不妨淹日月援書喜有
  漢良臣等句繼盛死西市完璧作楊烈婦詞
  以哀之有小雅怨悱之遺可謂志節之士其
[000-2a]
  詩多觸事起興吐屬天然絶無呌囂怒張之
  態亦與有明末造矯激取名者有殊徒以名
  位未髙史不立傳遂幾於湮沒不彰僅賴此
  集之存猶得畧見其始末亦足見正直之氣
  有不得而銷蝕者矣乾隆四十六年九月恭
  校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-3a]
海壑吟稿序
海壑趙先生今年八十餘矣吟稿其平生所肆力且以
自媮快者也蓋先生位不償才故以其未盡用之志寄
之於詩久而成家積之成帙云先生之子為今大名守
清廓君於余弟輔為寮長而與余姪坤同進士也則余
於先生有世好之誼焉一日弟輔受是稿於清廓君既
付之梓已又偕大名倅韓君等致書於余索余言以弁
其端余取而閲之因得以見先生於詩詳先生之始末
[000-3b]
則益嗟嘆歆慕之矣昔太史氏有云詩三百篇大抵聖
賢發憤之所為作也迄至盛唐如李翰林杜工部二大
家古今稱卓爾者亦皆意有所鬱結不得通其道耳先
生幼負才氣謂功名可指取已而數不偶從嵗薦就秩
都下而先生業已著詩自娱無他愠居無何績效懋著
聲籍籍於縉紳間人謂先生脱頴之才已試囊中矣然
先生一意危行不為媕妸媚世竟以被中逮繫方其時
人皆為先生震怖顧先生特屹不為動適椒山楊公同
[000-4a]
時在獄與之吟咏酬答以道義相得甚驩於利害之臨
泊如也故余讀是集中至獨知心上原無累與授書喜
有漢良臣之句則輒變色動容亟服之焉最後謝天水
之郡判以歸世方彈指咄咤以未能究先生之用為惜
而先生内沾沾自喜以長有天地之日而竟其適於詩
為幸蓋自其立朝時已嘗自命云何時謝朝組隨意踏
莓苔由是以觀則先生者尤泥塗軒冕浮㳺塵埃之外
古之所謂達者也先生既歸徜徉林壑觸趣成聲或幽
[000-4b]
踪雅致廣蕭散之懐或精裁婉托寓無聊之感憫時廸
志談理訓真則翛然方之内含和茹泊悟𤣥超凡則悠
然方之外其所咨嗟咏嘆即時或自鳴其鬱結不平而
絶不為呌噪怒張以恣其臆蓋先生之發憤於詩垂數
十年而不為儻來之物以滑其内而奪其功故振之以
䧺麗而出之以優㳺卓絶一時有如斯者語曰用志不
分乃凝於神豈謂是與假令先生以其直節壯猷托景
青雲係籍華懋表樹嵓廊之上馳騖萬里之途其勲烈
[000-5a]
可勝道哉廼其所厯宦踪僅僅止此遂巻之於泉石巖
谷之間非其當矣然先生志不鬱道不窮其發為詩章
必不能自力以致必傳於世如今雖使先生究所施舊
勲烈於一時吾不知先生肯以此易彼否也雖然吾又
聞先生年已逾耄而神猶屹屹不衰其文思不少减於
壯嵗矧今太守君抱猷宏峻且偉然有公輔之望由茲
以往先生之未艾者年未巳者詩而未可量者後人之
勲業也則先生於不朽之事可謂兼之矣余復讀先生
[000-5b]
詩至庭下伊臯之語厯古詩家詎能有之乎&KR0008嗟先生
固足以自媮快矣哉濟郡見峰王之垣頓首拜撰