KR4e0197 青霞集-明-沈鍊 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部六
 青霞集目録   别集類五明/
 巻一
  文集上/
 巻二
  文集中/
 巻三
  文集下/
[000-1b]
 巻四
  賦
 巻五
  詩集上/
 巻六
  詩集中/
 巻七
  詩集下/
[000-2a]
 巻八
  論草
 巻九
  兵說
 巻十
  尺牘上/
 巻十一
  尺牘下/
[000-2b]
 巻十二
  年譜
  臣等謹按青霞集十一巻年譜一巻明沈錬
  撰鍊字純甫㑹稽人嘉靖十七年進士除溧
  陽知縣後官錦衣衛經厯疏論邊事並劾嚴
  嵩廷杖謫戍復為嵩黨路楷搆入蔚州妖人
  閆浩案中棄市天下寃之隆慶初贈光禄少
  卿萬厯中追謚忠愍是編本十六巻前為詩
[000-3a]
  文後附年譜事紀祠集鍊子襄有刻集紀原
  言方鍊被禍時籍其家燬其著述又榜禁毋
  許藏匿副本是編葢襄所口誦而心記者然
  僅什之一二後復得武崇文所藏本始編次成
  集其文章勁健有氣詩亦鬰勃磊落肖其為
  人以詞藻論雖不及鈐山堂之工然嵩集至
  使天下不欲讀當時為作序者如湛若水崔
  銑諸人至以為文章之玷而誦鍊集者至今
[000-3b]
  肅然起敬此則流芳遺臭視其自為人心是
  非之公有不知然而然者矣今録其原集十
  一巻而以年譜一巻附之至錬之事迹彰彰
  史冊日月争光不假後人之表章其事紀祠
  集所載賛頌諸作則槩從删薙焉乾隆四十
  五年九月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-4a]
青霞集原序
青霞沈君由錦衣經厯上書詆宰執宰執深嫉之方力
搆其罪頼明天子仁聖特薄其譴徙之塞上當是時君
之直諌之名滿天下已而君累然携妻子出家塞上㑹
宣大數告警而帥府以下束手閉壘以恣冦之出沒不
及飛一鏃以相抗甚且及冦之退則割中土之戰沒者
野行者之馘以為功而父之哭其子妻之哭其夫兄之
哭其弟者往往而是無所控籲君既上憤疆塲之日弛
[000-4b]
而下痛諸將士之日管刈我人民以䝉國家也數嗚咽
欷㱆而以其所飲鬱發之於詩歌文章以泄其懷即集
中所載諸什是也君故以直諌為重於時而其所著為
詩歌文章又多所譏刺稍稍傳播上下震恐始出死力
相煽搆而君之禍作矣君既沒而中朝之士雖不敢訟
言其事而一時閫寄所相與讒君者尋且坐罪罷去又
未㡬故宰執之讎君者亦報罷而君之故人俞君於是
裒輯其平生所著若干巻刻而傳之而其子襄來請余
[000-5a]
序之首簡茅子受讀而題之曰若君者非古之志士之
遺乎哉孔子刪詩而小弁之怨親巷伯之刺讒而下其
間忠臣寡婦幽人懟士之什並列之為風疏之為雅不
可勝數豈皆古之中聲也哉然孔子不遽遺之者特憫
其人矜其志猶曰發乎情止乎禮義言之者無罪聞之
者足以為戒焉耳予嘗按次春秋以來屈原之騷疑於
怨伍胥之諫疑於脅賈誼之疏疑於激叔夜之詩疑於
憤劉蕡之對疑於亢然推孔子刪詩之㫖而裒次之當
[000-5b]
亦未必無録之者君既沒而海内之薦紳大夫至今言
及君無不酸鼻而流涕嗚呼集中所載鳴劍籌邊諸什
試令後之人讀之其足以寒賊臣之膽而躍塞垣戰士
之馬而作之愾也固矣他日國家采風者之使出而覽
觀焉其能遺之也乎予謹識之至於文詞之工不工及
當古作者之㫖與否非所以論君之大者也予故不著
嘉靖癸亥孟春望日歸安茅坤拜手序