KR4e0164 莊渠遺書-明-魏校 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部六
 莊渠遺書    别集類五明/
 提要
  臣/等謹案莊渠遺書十六巻明魏校撰校有
  周禮沿革傳已著録校欲行周禮於後世其
  説頗為迂濶所著六書精藴欲以古篆改小
  篆而所列古篆又多杜撰尤為紕繆然校見
  聞較博學術亦醇故是集文律謹嚴不失雅
[000-1b]
  正考據亦具有根柢無忝於儒者之言其御
  禮問經義諸條亦多精確惟郊祀論一篇謂
  見於經者獨有南郊無北郊而以社當地祇
  之祭不知大司樂方丘之文與圜丘相對圜
  丘為郊天方丘為祭地可知未聞祭社於澤
  中之方丘且於夏至之日也又祭法瘞埋於
  泰折祭地也與燔柴於泰壇祭天之文相對
  皆北郊祭地之顯證校乃引周禮隂祀用黝
[000-2a]
  牲駁祭法祭地用騂犢為附㑹不知周禮為
  一朝之制禮記則雜述舊典不能强合先儒
  辨之甚明無庸横相牽合自生糾結也乾隆
  四十六年閠五月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀