KR4e0133 震澤集-明-王鏊 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部六
 震澤集    别集類五明/
 提要
  臣/等謹案震澤集三十六巻明王鏊撰鏊有史
  餘已著録鏊以制義名一代雖鄉塾童稚纔
  能誦讀八比即無不知有王守溪者然其古
  文亦湛深經術典雅遒潔有唐宋遺風蓋有
  明盛時雖為時文者亦必研索六籍汎覽百
[000-1b]
  氏以培其根柢而窮其波瀾鏊困頓名場老
  乃得遇其澤于古者已深故時文工而古文
  亦工也明史鏊本傳稱鏊上言欲仿前代制
  科如博學宏詞之類以收異才六年一舉尤
  異者授以清要之職有官者加秩數年之後
  士類濯磨必以通經學古為高脱去謏聞之
  陋時不能用又稱鏊取士尚經術險詭者一
  切屏去𢎞正間文體為一變則鏊之所學可
[000-2a]
  知矣集中尊號議昭穆對大㫖與張璁桂蕚
  相合故霍韜為其集序極相推挹至比於孔
  門之游夏未免明黨之私然其謂鏊早學於
  蘇晩學於韓折衷於程朱則固公論也其河
  源考一篇能不信篤什所言似為有見而襍
  引佛典道書以駁崑崙之説則考証殊為踈
  舛此由明代幅員至嘉峪關而止軺車不到
  之地徒執故籍以揣摩之其影響糢糊固亦
[000-2b]
  不足怪矣乾隆四十六年四月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-3a]
震澤集序
文之傳三人品一也學力二也才格三也以人品者人
為世重者也以學力者學為世師者也以才格者文由
才竒者也世之文由才傳者吾見之矣合才與學者我
未之見也合才與學盖有之矣合人品與學與才我殆
未之見也故曰文之傳也人品也學力也才格也三者
具焉上也二具焉次也一焉又次也守谿先生早年詞
氣如風檣駕濤如逸驥馳野如銀河注溟如長虹横漢
[000-3b]
如列缺劃雲如駛颶之嘯六合可謂雄矣晩年脱枝落
英尚淡崇質大羮不和大烹不割𤣥酒不麯大音不弦
古鐘石磬俚耳不諧盖雄而古者也故曰公文可傳也
才格也一也先生早學於蘇晩學於韓折衷於程朱是
故觀怒懼箴知公於心學力矣觀慈湖記知公於異端
辯矣觀昭穆對觀尊親議知公於天倫明矣觀教太子
知公慎天下大本矣觀講學觀親政觀邊事議知公康
濟之懐矣觀厯代官制知公考古矣通之識矣觀諸序
[000-4a]
記觀諸柬書觀諸碑銘觀諸詩歌知公黜浮崇古之大
畧矣是可傳矣故曰公文可傳也學力也二也公於夀
寧侯舊也夀寧侯戚密椒官大臣無恥者趨焉公自夀
寧顯後不通字姓君子曰公之介也武皇帝時瑾權横
赫無恥者趨焉公決去人曰去則忤瑾或怒不測公曰
吾不得吾職則去禍福奚虞焉天下乃知有大臣之烈
故公之出也人曰瑞麟威鳯之㳺也公仕也人曰景星
卿雲之見也公歸也人曰雪冬柏松之秀也公沒也人
[000-4b]
曰夏鼎周彛之藏也公也無忝名臣也已故曰公文可
傳也人品也三也又曰才格也學力也人品也胥賴以
成者也三善有一焉猶可名世況於公具焉或曰公在
孔門如何謂厓子曰公若及孔門宜列㳺夏之間性善
之對則式孟氏人心道心之論宜式程朱南海霍韜渭
先書