KR4e0089 青城山人集-明-王燧 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部六
 青城山人集   别集類五明/
 提要
  臣/等謹按青城山人集八巻明王燧撰燧字
  汝玉長洲人洪武中舉浙江鄉試以薦攝府
  學教授改應天訓導擢翰林五經博士官至
  春坊贊善洪熙初贈太子賔客諡文靖所著
  詩稿在當日已多散佚正統十二年其孫鏜
[000-1b]
  始裒次為編其婣家華靖刪定為八巻即此
  本也朱彛尊靜志居詩話稱其詩不費𠖇索
  斤斤唐人之調呉人徐用理集永樂後詩家
  三百三十人以燧壓巻今觀其詩音節色澤
  皆力摹古格頗近於髙棅林鴻一派誠有擬
  議而不能變化之嫌然當元之季詩格靡麗
  往往體近填詞燧能毅然以六代三唐為模
  楷亦卓然特立之士又不得以後來王李之
[000-2a]
  流弊預繩明初人矣乾隆四十二年五月恭
  校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-3a]
青城山人集原序
余弱冠時已聞青城王先生刻厲於詩之名矣及遊京
師獲拜先生於給事中天台蔣君所辱先生不以後生
待余而與之進頃之蔣君以送宋侍書歸金華詩求於
先生先生即伸巻濡墨題曰少小離鄉國歸時及壯年
三巴百指住萬里一家全青瑣榮新秩金華復舊田聖
恩何以報晚節保貞堅題竟即擲筆而去予時異先生
於詩不涉搆思才之敏句之新也有如此而不負昔之
[000-3b]
所聞也矣兹呉門華君彚粹先生之詩凡若干巻欲命
工以鍥於梓徴予序其首簡惟詩為文之至精者也發
乎情性而止乎禮義夫豈可易言者哉故知非賦禀清
明才趣超踔之士不足以語此若先生者自少負聰明
特達之資才清趣㓗宜其平日之詩之文輙與海内作
者齊驅而並駕間有或之而先者也若兹集不淪虚寂
不流靡漫洋洋乎渢渢乎縁情指事駕蘓李而凌元白
其慨而不激直而不肆殊得詩人温柔敦厚之㫖誠不
[000-4a]
負為一代之名家也兹辱華君之請序顧余之昏庸膚
陋奚足以當特念不拜先生者垂五十年餘因覩斯集
而感慨係之姑强言以弁其端者用識予景仰之私云
爾先生名璲字汝玉姑蘇人青城其號也官至右春坊
右贊善兼翰林院檢討贈太子賔客謚文靖華君名靖
字彦謀讀書惇行士也以先生沒而欲不沒先生之善將
刋是集以行於世亦可見其為人云故併序之景泰元
年八月初吉資善大夫南京吏部尚書蕭山魏驥書