KR4e0015 林登州集-明-林弼 (master)


[025-1a]
林登州集後跋
先登州公以經術鳴盛於洪武間其詩歌古文辭實為
明初閩南文苑之冠同時如宋文憲公王忠文公皆一
代大儒雅相推許今見於志序者可考而知也崇禎中
同郡王中丞而𢎞先生曾為校刋行世洎遭兵燹遂失
其版小子興於家傳故簏中搜得一帙珍奉藏之久思
重梓以傳焉適節使大中丞長山李公來撫吾閩興幸
𨽻麾下公餘進見謹呈是編䝉公一見嗟賞慨然作序
[025-1b]
兼為訂其譌闕凡魯魚亥豕一一讐勘不使有字畫之
差我公表章盛心亦良至矣小子興敬受而付剞劂庶
幾先人墜緒於湮没之餘得以復耀皆大君子嘉惠之
徳也豈特小子興有厚幸哉工既竣不揣固陋謹盥手
而識之末簡康熈丙戌仲冬裔孫興恭跋
 
 
 林登州集後䟦