KR4d0518 瓢泉吟稿-元-朱晞顏 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書  集部五
 提要
 瓢泉吟稿五卷  别集類四元/
  臣等謹案瓢泉吟稿五卷元朱晞顔撰考元
  代有兩朱晞顔其一為作鯨背吟者其一為
  長興人字景淵即著此稿者也晞顔始末無
  可考惟吳澄集有晞顔父文進墓表載及晞
  顔稱其能詩文而為良吏亦不詳其為何官
[000-1b]
  今以集中諸詩考之則初以習國書被選為
  平陽州䝉古掾又為長林丞司煮鹽賦又曾
  為江西瑞州監稅盖以郡邑卑吏終其身者
  其集藏書之家罕見著録惟焦竑國史經籍
  志載有瓢泉集四卷而世無傳本顧嗣立録
  元詩三百家亦不及其名今据永樂大典所
  載抄撮編次釐為詩二卷詩餘一卷文二卷
  又牟巘鄭僖原序二首尚存仍以弁諸卷首
[000-2a]
  集中所與酬贈者為鮮于樞揭奚斯楊載諸
  人故耳目薰濡具有法度所作雖邊幅稍狹
  而神理自清牟巘序所稱擬古之作今具在
  集中頗得漢魏遺意異乎以割剥字句為工
  其雜文亦刻意研練不失繩墨惟鄭僖所賞
  麴生菊隠二傳沿毛頴革華之體自羅文葉
  嘉以來已為陳因之窠臼僖顧以竒贍許之
  殆所謂士俗不可醫歟乾隆四十六年九月
[000-2b]
  恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-3a]
瓢泉吟稿原序
前輩教人静坐正欲使學者於静處下工夫設不得已
處事物應酬狎至之際有所摇奪將遂成間斷乎天下
之理散在事物觀於静未若觀於動求於簡未若求於
繁為得也為詩亦然退之嘗謂吏人休白事公作送春
詩鄭五作相亦謂詩思在㶚橋驢子上此猶戱語若孟
東野喜平陵水木幽深每坐石上吟哦至暮乃歸曹務
盡廢則詩與事果判為二矣謀於野則獲於邑則否以
[000-3b]
禆諶一人之身心随境遷智愚懸絶又不可曉豈東野
之詩亦求之於野乎朱晞顔年甚少篤志於學士大夫
多従之遊顧其居近市盖㕓隠也坌壒之蓬勃里巷之
喧啾車馬之阨塞日旁午於前而晞顔方乃挾冊危坐
若擺落世事初不介意然其承親賔友泛應曲當未嘗
廢事亦未嘗違俗而詩輙成軸紙長三過讀之愈出愈
竒擬古則不失古人作者之意詠史則能得當時之情
至於他詩各有思致大抵老蒼雋健尤非近學所能窺
[000-4a]
俗情所能汨良可喜也予謂晞顔儻能於事物應酬之
際常存主静之心不為外奪則此理卓然随在而見亦
随在而有得何莫非學學進則詩益進他日又當求之
於此軸之外庚子夏五月十有八日陵陽牟巘序
瓢泉朱君曩仕予鄉州交分相得也當是時君之才氣
鋭甚自謂天地間風月無盡蔵平章在我化裁在我故
日以詩謌與騷翁墨客相頡頏不厭别二十餘年復胥
㑹於錢唐而其氣益鋭詩益竒其騫騰迅邁如大鵬御
[000-4b]
風之脱氛壒也其連軒清警如舞鹤出林之引圓吭也
人所彳亍我獨紆餘由是知坡老所謂昌其詩不如昌
其氣者益信君嘗丞長林鹺事厖茸窽導棼疏日就成
緒乃能與李君五峰恣覧雁蕩山瓌容瑋狀倡和彪休
風雲協其律吕烟霞為之澄廓於時運使本齋王公方
廵眎其所職也即改容禮貌之無操約鐫譙意其在江
西事尤劇吟詠不廢以是知君之才周於世用不獨昌
於詩而已至其為文規䋲古制不事浮靡麴生菊隠二
[000-5a]
傳尤為竒贍幽蔚又不獨昌於詩而已予嘗觀吳草廬
先生為其先翁墓表稱君能詩能文有猷有守可為良
吏為聞人盖紀實云鄭僖序