KR4d0478 蒲室集-元-釋大訢 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部五
 蒲室集    别集類四元/
 提要
  臣/等謹案蒲室集十五卷元釋大訢撰大訢
  字笑隱南昌陳氏子居杭州之鳯山遷中天
  竺又主建康集慶寺是集詩六卷文九卷前
  有虞集序謂其如洞庭之野衆樂並作鏗宏
  軒昂蛟龍起躍物怪屏走沉㝠發興至于名
[000-1b]
  教節義則感厲奮激老於文學者不能過雖
  稱之少溢其量然其五言古詩實足揖讓于
  士大夫間餘體亦不含蔬筍之氣在僧詩中
  猶屬雅音又文宗入繼大統改建康潛邸為
  集慶寺特起大訢居之授太中大夫故雖𨽻
  緇流頗諳朝廷掌故若所著王可毅尚書厯
  任記證以元史文宗本紀皆相符合惟本紀
  謂至治元年五月中政使約爾珠原作咬住/今改正
[000-2a]
  告妥歡徹爾原作脱歡察/児今改正等交通親王於是
  出文宗居海南而是記則謂至治二年讒慝
  搆禍文宗遷海南與本紀相差一年或傳寫誤
  元為二故與史異耶集中多與趙孟頫柯九
  思薩都拉原作薩都/刺今改正髙彦敬虞集馬臻張翥
  李孝光往來之作而第九卷中杭州路金剛
  顯教院記第十二卷金陵天禧講寺佛光大
  師徳公塔銘並註曰代趙魏公作則孟頫亦嘗
[000-2b]
  假手於大訢知非俗僧矣乾隆四十六年九
  月恭校上
      總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
      總 校 官臣/陸 費 墀
[000-3a]
蒲室集原序
天地之相感而文生焉氣神周流物象變化而不可已
者亦猶文章之出乎人者矣故夫以髙下厚薄肥磽荒
易之地以通乎風雨雷霆霜露之用摩盪消息起伏各
因其所在而發焉千態萬状之迹其可窮哉是故必以
聰明特達之材而充其周普融攝之識徹乎天人古今之
變以達其浩博精要之理而後可以為之也嗟乎鮮矣
彼局促於呫嗶之間每不足以得之而妙契心要于形
[000-3b]
骸之外者庶幾言之而無愧執之而無方以縱横出入
於當時者乎南昌訢公早有得於其宗精神所及六藝
百家殆不足學也故其説法之餘肆筆為文莫之能禦
以予所知自其先師北磵簡公物初觀公晦機熙公相
繼坐大道塲開示其法然皆有别集汪洋紆徐辨博瓌
異則訢公之所為有自來矣我文皇建大刹于潛邸之
舊處特起訢公居之天縱神明度越前代取一士而表
異之冠于東南之叢林其遇合之故尊禮之意豈凡庸
[000-4a]
所得窺其萬一訢公于是吸江海于硯席肆風雲於筆
端一坐十年應四方來者之求則一代人物之交見于
篇章簡什者殆無虛日豈尋常根器之所能哉予與訢
公相知二十年天厯至順間一再邂逅京師殊未暇
及兹事歸卧山中五六載方外之士相遭于淡泊時得
見其一二已不勝其驚喜髙上人乆從公游不鄙予之
衰朽而來過焉乃盡得其所為蒲室集者數巨帙惜予
有子夏丘明之疾危坐虚室使善讀書者琅然誦之如
[000-4b]
洞庭之野衆樂並作鏗宏軒昂蛟龍起躍物怪屏走沉
冥發興至于名教節義則感厲奮激老于文學者不能
過也何其快哉何其快哉豈期寂寥遲暮之餘而有此
獲也故題其編末而歸之至元四年嵗在戊寅四月八
日蜀郡虞集叙