KR4d0470 秋巖詩集-元-陳宜甫 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部五
 提要
 陳秋巖詩集二巻  别集類四元/
  臣/等謹案陳秋巖集散見永樂大典中然不
  著其名亦不著時代考焦竑國史經籍志有
  陳宜甫秋巖集當即其人而爵里則終無可
  考集中接劉介臣書詩云㡬回夢裏尋君去
  三尺書來約我歸閩海浪肥春雨過和林沙
[000-1b]
  逺曉雲飛則當為閩人又有庚辰再隨駕北
  行二詩庚辰為至元十七年則元世祖時嘗
  為侍從又有讀元貞改元詔詩丙申十月扈
  從晉王領降兵入京朝覲詩考之元史丙申
  為元貞二年晉王名噶瑪喇案噶瑪喇原作/甘麻剌今改正
  裕宗長子天性仁厚御下有恩王府官屬自
  内史以下俱請命天子不敢稍專嘗出鎮北
  邉叛王永和爾案永和爾原作岳/木忽兒今改正等聞其至
[000-2a]
  望風請降至元二十七年封梁王二十九年
  改封晉王所云領降兵者應即此事則成宗
  時又為晉王僚屬其詩多與盧摰姚燧趙孟
  頫程鉅夫留夢炎等相為倡和而諸人詩乃
  罕及之其始末遂不可復詳矣原集焦志作
  一巻然篇什稍多疑其字畫偶誤今據永樂
  大典所存者編為上下二巻其詩大抵源出
  元白雖運意遣詞乏深刻竒警之致而平正
[000-2b]
  通達語無格礙要自不失為雅音也乾隆四
  十六年九月恭校上
      總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
      總 校 官臣/陸 費 墀