KR4d0406 伯牙琴-宋-鄧牧 (master)


[002-1a]
伯牙琴後序
右余集詩文六十餘篇平日所作不止是然於是見大
凡矣有若禮法士嚴毅端重者有若逸民恬淡閒曠者
有若健將忠壯激烈者有若仙人綽約靖深者有若神
人變化不可測者余自知如此未知或者知我何如也
噫三千年後必有揚子雲