KR4d0406 伯牙琴-宋-鄧牧 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部四
 伯牙琴    别集類三宋/
 提要
  臣/等謹按伯牙琴一巻宋鄧牧撰牧字牧心
  錢塘人宋亡不仕至元已亥入洞霄止于超
  然館沈介石為營白鹿山房居之後無疾而
  逝牧與謝翺周宻等友善二人皆抗節遯迹
  者嘗為翺作傳為密作蠟屐集序而翺傳敘
[000-1b]
  交情尤篤翺之臨卒適牧出逰翺作詩有謝
  豹花開桑葉齊戴勝芊生藥草肥九鎖山人
  歸不歸之句九鎖山人牧别號也其志趣可
  想見矣密放浪山水著癸辛雜識諸書毎述
  宋亡之由多追咎韓賈有黍離詩人彼何人
  哉之感翺西臺慟哭記諸作多慷慨悲憤發
  變徵之音牧則惟寓屋壁記逆旅壁記二篇
  稍露繁華消歇之感餘無一詞言及興亡而
[000-2a]
  實侘傺幽憂不能自釋故發而為世外放曠
  之談古初荒逺之論宗旨多涉于二氏其君
  道一篇竟類許行並耕之説吏道一篇亦類
  老子剖斗折衡之㫖蓋以宋君臣湖山逰宴
  紀綱叢脞以致于亡故有激而言之不覺其
  詞之過也是集為牧所自編皆滔滔清辨而
  不失修潔非晚宋諸人所及前有自序後有
  自跋以知音難遇故以伯牙琴為名跋稱詩
[000-2b]
  文六十餘篇此本惟文二十四篇併序跋為
  二十六葢佚其詩一巻也末又附沖天觀記
  超然館記清真道院碑記三篇題曰補遺而
  清真道院碑記末有大徳四年庚子錢塘鄧
  牧記集賢直學士趙孟頫書字知後人從石刻
  抄入非集所本有自跋稱平生為文不止此
  是一證矣乾隆四十二年八月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
[000-3a]
     總 校 官 臣/陸 費 墀
[000-4a]
欽定四庫全書   集部四
 伯牙琴目録   别集類三宋/
  伯牙琴自叙
  見堯賦
  君道
  吏道
  名説
  寶説
[000-4b]
  二戒學栁河東
  越人遇狗
  楚佞鬼
  元無人傳
  謝臯父傳
  寓屋壁記
  逆旅壁記
  永慶院記
[000-5a]
  友古齋記
  集虚書院記
  亦山齋記
  雪竇游誌
  代問道書
  蠟屐集序
  張叔夏詞集序
  鑑湖修禊序
[000-5b]
  西湖修禊序
  代祭和靖祠文
  代祭胡葦航文
  代旌徳觀祭先賢文
  伯牙琴後序
 補遺
  沖天觀記
  超然館記
[000-6a]
  清真道院碑記
[000-7a]
伯牙琴自序
予集詩文若干名伯牙琴伯牙雖善琴者鍾子期死終
身不復鼓知琴難也今世無知音余獨鼓而不已亦愚
哉然伯牙破琴絶絃以子期死耳余未嘗遇子期惡知
其死不死也故復存此