KR4d0374 須溪集-宋-劉辰翁 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部四
 提要
 須溪集十巻   别集類三宋/
  臣/等謹案須溪集十巻宋劉辰翁撰辰翁字
  㑹孟廬陵人須溪其所居地名也少補太學
  生景定壬戌廷試入丙第以親老請濓溪書
  院山長江萬里陳宜中薦居史館除太學博
  士皆固辭宋亡遂不復出辰翁當賈似道當
[000-1b]
  國對䇿極言濟邸無後可慟忠良殘害可傷
  風節不競可憾幾為似道所中以此得鯁直
  名文章亦見重於世其門生王夢應作祭文
  至稱韓歐後惟先生卓然秦漢巨筆然辰翁
  論詩評文往往意取尖新太傷佻巧其批㸃
  如杜甫集世説新語及班馬異同諸書今尚
  有傳本大率破碎纎仄無裨來學即其所作
  詩文亦專以竒怪磊落為宗務在艱澁其詞
[000-2a]
  甚或至扵不可句讀尤不免軼於繩墨之外
  特其蹊徑本是䝉莊故惝恍迷離亦間有意
  趣不盡堕牛鬼蛇神且其於宗邦淪覆之後
  睠懐麥秀寄托遥深忠愛之忱往往形諸筆
  墨其志亦多有可取者固不必概以禮格繩
  之矣須溪集明人見者甚罕即諸書亦多不
  載其巻數韓敬選訂晩宋諸家之文嘗以不
  得辰翁全集為恨聞蘭溪胡應驎遺書中有
[000-2b]
  其名往求之卒弗能獲盖其散失已久世所
  傳者惟須溪記鈔及須溪四景詩二種僅寥
  寥數篇今檢永樂大典所録記序雜著詩尚
  多謹採輯裒次釐為十巻其天下同文集及
  記鈔所載而不見於永樂大典者亦别為抄
  補以存其槩至四景詩則原屬單行之本今
  仍各著於録故不復採入云乾隆四十六年
  九月恭校上
[000-3a]
     總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀