KR4d0267 劎南詩槀-宋-陸游 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部四
 劎南詩槀    别集類三宋/
 提要
  臣/等謹案劎南詩稾八十五巻宋陸游撰游
  有南唐書已著録是集末有嘉定十三年游
  子朝請大夫知江州軍事子虡䟦稱游西泝
  僰道樂其風有終焉之志宿留殆十載戊戌
  春正月孝宗念其久外趣召東下然心固未
[000-1b]
  嘗一日忘蜀也是以題其平生所為詩巻曰
  劎南詩稾盖不獨謂蜀道所賦詩也又稱戊申
  己酉後詩游自大蓬謝事歸山隂故廬命子
  虡編次為四十巻復題其籖曰劎南詩續稾
  自此至捐館舍通前稾為詩八十五巻子虡
  假守九江刋之郡齋遂名曰劎南詩稾案遂/字文
  義未順疑當作通/名曰劎南詩槀云云則此本猶子虡之所
  編至䟦稱游在新定時所編前稾于舊詩多
[000-2a]
  所去取所遺詩尚七巻不敢復雜之巻首别
  其名曰遺稾者案後村詩話作别/集七巻盖偶筆誤今則不可
  見矣明羅鶴應菴任意録載郭用端家藏游
  墨蹟有蓬萊館二絶句又夜還驛舍二首皆
  具録其全篇核其詞氣確為游作其即在七
  巻之中者歟巻首又有淳熙十四年游門人
  鄭師尹序稱其詩為眉山蘇林所収拾而師
  尹編次之與子虡䟦不同盖師尹所編先别
[000-2b]
  有一本子虡存其舊序冠于全集也游詩法
  傳自曽幾而所作吕居仁集序又稱源出居
  仁二人皆江西派也然游詩清新刻露而出
  以圓潤實自闢一宗不襲黄陳之舊格劉克
  莊號為工詩而後村詩話載游詩僅摘其對
  偶之工已為皮相後人選其詩者又畧其感
  激豪宕沈鬱深婉之作惟取其流連光景可
  以剽竊移掇者轉相販鬻放翁詩派遂為論
[000-3a]
  者口實夫游之才情繁富觸手成吟利鈍互
  陳誠所不免故朱彛尊曝書亭集有是集䟦
  摘其自相蹈襲者至一百四十餘聨是陳因
  窠臼游且不能自免何況後來然其託興深
  㣲遣詞雅雋者全集之内指不勝屈安可以
  選者之誤併集矢於作者哉今録其全集庶
  幾知劎南一派自有其真非淺學者所可藉
  口焉乾隆四十六年九月恭校上
[000-3b]
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-4a]
劎南詩槀序
前輩有欲補詩史一字之闕終莫適其當者夫發言寓
意未必惟一字之工或者窮思畢慮之弗逮人才相去
乃爾逺耶太守山隂陸先生劎南之作傳天下眉山蘇
君林収拾尤富適官屬邑欲鋟本為此邦盛事廼以纂
次屬師尹亦既斂衽肅觀則浩渺閎肆莫測津涯掩巻
太息者久之獨念吾儕日從事先生之門間有疑闕自
公餘可以從容質正幸來者見斯文大全用是不敢辭
[000-4b]
劎南詩稾六百九十四首續槀三百七十七首蘇君於
集外得一千四百五十三首凡二千五百二十四首又
缺/七首釐為缺/十巻總曰劎南因其舊也文字傳襲失
真類不滿人意其如此書得之所見有以傳信而無疑
若夫發乎情性充乎天地見乎事業忠憤感激憂思深
逺一念不忘君先生之志且有當世巨公為之發揮非
師尹敢任淳熙十有四年臘月幾望門人廸功郎監嚴
州在城都税務括蒼鄭師尹謹書