KR4d0259 九華集-宋-員興宗 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部四
 提要
 九華集二十五巻  别集類三宋/
  臣/等謹案九華集二十五巻附録一巻宋員興
  宗撰興宗有采石戰勝録已著録其集見于
  焦竑國史經籍志者本五十巻乃寳慶三年
  其孫榮祖所編興宗弟夢協井研李心傳俱
  為之序明以來久佚不存今檢勘永樂大典
[000-1b]
  所録摭拾詮次釐為詩六巻雜文十五巻又
  論語解老子解畧西陲茟畧併紹興采石大
  戰始末各一巻而原集所載同時祭文可以
  互證興宗始末者則别為一巻附之于後集
  中多與張栻陸九淵往復書簡葢亦講學之
  家然所上奏議大扺毅然抗論指陳時弊多
  引繩批根之言李心傳序謂歸附既留而垂
  遣&KR0591御因逐而旋召均輸久廢而驟復此三
[000-2a]
  事皆朝廷所必行而興宗矢茟盡言斥逐不
  悔則其經濟氣莭均有實事非徒侈空談者
  矣又洪括撰隸釋時嘗咨以漢碑數事興宗
  為之考核源委具見精博今答書一通具在
  集中學問淹雅亦未易及雖其文力追韓栁
  不無錘鍊過甚之弊然骨力峭勁要無南渡
  以後冗長蕪蔓之習挺然一作者也乾隆四
  十六年九月恭校上
[000-2b]
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀
[000-3a]
原序
三嵎介東西蜀之間雄秀而峻極士生其中大抵莊靖
篤實而文亦如之自入國朝以勛勞名節著見者代有
其人至於居言語風議之官而正色不回有殞無貳使
人望其風稜如與三嵎並立者則余於陳員二公為有
感也蓋司諫陳公純益以正論救時於封國之始而太
史員公顯道以忠言輔上於乾道之際流風餘韻士皆
宗之然陳公之文今不盡見獨封章之載書右録者僅
[000-3b]
存一二推此志也雖與日月争光可也若員公之文則
傳者衆矣髙古簡嚴惟陳言之務去極其所就必欲至
杜韓而後止李栁而降非所願也然余之所以重公者
豈獨文而已哉當公在館學時國有大議凡掌諫諍司
出納與夫執簡立柱者所不敢言而公獨言之歸附既
留而垂遣&KR0591御因逐而旋召均輸久廢而驟復此三者
皆上意所深嚮朝廷所必行而公上不負明主下不阿
所好矢筆盡言嚢封亟上雖斥逐致死而不悔也余嘗
[000-4a]
奉詔増輯中興以来放失舊聞因得公諫草而讀之為
之三復流涕不能已也然則余之所有感於公者豈獨
文乎哉公沒垂六十年而心傳猥以非才誤膺招聘朅
來成府訪别父兄過公舊廬低回而不忍去公之孫榮
祖出公遺稿示余求為之序余於公既所深慕而先大
夫荷公之知又為有素因而不復辭特著其大節如此
使後之生三嵎者全其所鍾雄秀峻極之氣莊靖篤實
必如前人而後於斯文為無負尚公之志也始公未仕
[000-4b]
時屏居郡之九華山自號九華子後人因以名其文然
傳於世者視今書纔十七蓋猶有所避就既歴五紀而
後全書出焉公名興宗官著作郎兼國史編修官實録
院檢討官當修阜陵書時史無専官類以百司所報為
准故公之言與事畧不少見今方舉而重修之㑹有知
史法者表出之云寳慶三年嵗次丁亥夏四月哉生覇
越五日丙辰僰道李心傳序
先兄著作未第時著書州之九華山人莫見其靣晚策
[000-5a]
名奉詔入館慷慨立朝屢以論事辱上眷知視生平所
學不愧不幸已矣獨遺稿存耳敬出之與有志古文者
共觀焉弟左廸功郎成都府華陽縣尉典寅夢協書