KR4d0254 慈湖遺書-宋-楊簡 (master)


[021-1a]
慈湖遺書後序
余少讀性理羣書未能折諸聖也見有所謂楊慈湖氏
者不知其學不知其為象山髙弟今巡按江右秦公道
出信州手是編以示余曰慈湖吾鄉先正也其遺書尚
存顧多舛訛子盍正之俾世之學者窺其淵源余始得
而玩之知先生之學受之庭訓吾之扇訟而大有得於
静觀體㑹之餘求諸心之精神則曰聖在是見孔子絶
四曰無意則欲不起念自謂學者舎是皆第二義也故
[021-1b]
鞭辟處如捍强敵一至融液脫落殆晴雲麗空舒巻自
如而光風化日有莫測其端倪者然余嘗聞之孔子語
諸子之求仁其義不一曰克已復禮曰敬曰恕曰恭曰
忠曰言訒曰先難曰愛人曰寛信敏惠因材而篤使之
㑹萬為一慈湖豈不屑是也蓋學者分量不同夫敬以
直内義以方外萬世心學精一之綱要也不然又獨不
聞太極無朕而萬象森然已具乎此一貫之㫖也未至
慈湖者當自考矣余也莾裂何足語此特承示以識一
[021-2a]
言若篇章謬複多所散逸而大意藴苞釐校彚稡終以
成集而梓行之以不違秦公詔世之初心斯同寅查原
慱之緒餘余無庸焉謹序