KR4d0248 蠹齋鉛刀編-宋-周孚 (master)


[033-1a]
欽定四庫全書
 蠧齋拾遺詩    宋 周孚 撰
  次韻答周子友同年
窮年蠧魚癡吾伎止此耳圯下一編書宜州老太史欲
追千里駕竟作一簣止隔江招手處此事付之子秋蟬
蛻寒林祝渠從此始
  寄庭藻
霜風凜凜戰征帆夜月船窓許對談當日心期付張八
[033-1b]
莫年詩筆憶陳三玉難售楚真堪歎竽解欺齊竊自慙
垂槖歸来未糊口更煩米價問淮南
  偶成戯朱元禮
姚魏匆匆已過時山丹萱草不禁詩回頭笑問朱都史
玉葉霜花恨較遲
  代作高氏令人挽詞
哀訃馳千里荒詞侑一尊潘輿春事改衛幕舊儀存公
子悲懐橘家人記采蘩傷心南埭路愁㸔莫雲昏
[033-2a]
自愧十年舊飽聞林下風嬪夫冀缺敬教子范滂忠遺
跡風驚燭芳名月滿空憑誰相蒿挽第入召南中
  題三睡圖
榖雨晴時春晝長鷓鴣啼處百花香誰能為喚渠儂起
共對東風笑一塲
  贈王履方
王郎駸駸巴馬子歴塊過都心未已向来上書欵天關
肯使佛貍飲江水長牋小字寄我詩祝君窮達自有時
[033-2b]
縦貧不礙草𤣥樂至老勿起沉湘悲
  送日新
昭代知名易中年話别難我方安句曲子莫貸樓蘭鶴
料従何給鷗盟想未寒塵埃雙白髪從此更彫殘
  次韻徳裕紀夣
十年黄鵠山南寺汲水煎茶識大蘇忽作遼天驚鶴去
同堂誰念老申徒
山下寒沙咽暗泉故人何在又彫年從今祇合逃禪去
[033-3a]
老境如蠶已再眠
九曲新詩誰解續令人氣短北窓前聞君近得丘遲筆
不墮斯文信有天
  次韻送師廷珎忠州學官
踵門人已笑䢷更話因依我技真呈拙君材自造微一
官俱蠧簡兩地各鶉衣踏遍江南路扁舟今又歸
  次韻王南仲
長安冠盖地子别竟誰依又復嵗華晚尚應生事微澆
[033-3b]
漓寧可醉敝垢不堪衣定憶巴山路春風聼姊歸
  有懐容州杜丈
祁公老孫子晚得兩朱輪宵旰方今日論詩欠此人應
嫌江月冷却㸔嶺梅春北雁不能到音書何自頻
  贈沈子顒
趺坐寒窓墮夕陽向時五鬼未銷亡方穿顧子猶名士
枉尺嗟吾亦漫郎未暇共傾元亮酒試来重譜蔚宗香
三生蠧簡猶餘債為語平生盛孝章
[033-4a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[033-4b]
 
 
 
 
 
 
 
 蠧齋拾遺詩