KR4d0245 東塘集-宋-袁說友 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部四
 提要
 東塘集二十卷   别集類三宋/
  臣等謹案東塘集二十卷宋袁説友撰説友
  字起巖建安人流寓湖州登隆興元年進士
  第嘉泰中官至同知樞密院參知政事説友
  學問淹博留心典籍官四川安撫使時嘗命
  属官程遇孫等共輯蜀中詩文自西漢迄于
[000-1b]
  淳熈為成都文類五十卷深有表章文獻之
  功其集則書録解題宋史藝文志皆不載故
  厲鶚宋詩紀事僅從楊慎全蜀藝文志採其
  巫山十二峯詩一首從郁逢慶書畫題跋記
  採其題米敷文瀟湘圖詩一首而不言其有
  集則非惟詩文散佚併其集名亦湮没不傳
  矣今據永樂大典所載蒐羅排纂得詩七卷
  文十三卷又家傳一篇不知誰作後半文已殘
[000-2a]
  缺而前半所叙仕履頗詳亦並存之以備考
  證集中題跋諸篇于司馬光韓琦歐陽修蘇
  舜欽蘇軾黄庭堅蔡襄米芾諸人皆慨想流
  連服膺甚至而跋黙堂帖一篇於王安石新
  學之失辨之尤詳知其學問淵源實沿元祐
  之餘𣲖故其論事之文曲折暢達究悉物情
  具有歐蘇之體其詩與楊萬里倡和頗多五
  言近體謹嚴而㣲傷局促七言近體警快而
[000-2b]
  稍嫌率易至于五七言古體則格調清新意
  境開拓置之石湖劒南集中淄澠未易辨别
  矣説友敭歴中外凡三十年其政績雖不盡
  見于後然章奏敷陳多切時病今集中尚見
  大凡其論守淮宜用武臣一疏謂文臣不諳
  兵事不宜以邊務委之切中當時坐談僨事
  之弊非迂儒之所能言又蜀将當慮其變一
  疏引崔寧劉闢王建孟知祥為戒説友殁後
[000-3a]
  卒有開禧吳曦之變若先事而預睹之其識
  慮亦不可及魏了翁鶴山集有祭袁參政文
  以耆臣宿弼相推惋悼頗深當非無故宋史
  不為立傳殊不可解今收拾于散佚之餘剰
  簡殘篇尚能成帙俾其人其文併藉以傳則
  是集之存其足補史氏之闕者又不僅在詞
  翰間也乾隆四十六年九月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
[000-3b]
     總 校 官臣/陸 費 墀