KR4d0244 尊白堂集-宋-虞儔 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部四
 提要
 尊白堂集六卷  别集類三宋/
  臣等謹案尊白堂集六卷宋虞儔撰儔字夀
  老寜國人隆興初入太學舉進士累官兵部
  侍郎奉祠卒其行事不見於宋史而志乗所
  載頗詳始為績溪令即以治行被薦遷監察
  御史搏擊權貴朝廷肅然為浙東提刑徙知
[000-1b]
  湖州值嵗祲推行荒政所全活甚衆盖亦不
  徒以文學見長者集中有使北回上殿劄子
  是又嘗銜命使金考金史交聘表泰和元年
  三月乙亥宋試刑部尚書虞儔泉州觀察使
  張仲舒等來報謝即其事也儔慕白居易之
  為人以尊白名堂并以名集其讀白樂天詩
  云大節更思公出處寥寥千載是吾師生平
  志趣可以想見故所作韻語類皆明白顯暢
[000-2a]
  不事藻飾其真樸之處頗近居易而粗率流
  易之處亦頗近居易盖心摹手追與之俱化
  長與短均似之也然如除日獄空春蠶行及
  勸農禱雨喜雨諸篇愷切慈祥詞意懇到足
  以驗其心勞撫字固不當僅求之吟咏間矣
  集中古文僅存制誥劄子二體已不免多所
  散佚而辭命温雅議論詳明於當時廢弛積
  弊言之尤切其意亦頗有所取者據陳貴誼
[000-2b]
  原序集本二十四卷今従永樂大典中採掇
  裒次釐為詩四卷文二卷錄而存之亦所謂
  布帛菽粟之文雖常而不可厭者歟乾隆四
  十六年三月恭校上
  總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀
[000-3a]
原序
紹定己丑秋八月武岡守朝請郎虞君衡遣介奉一編
書謁余序其首啟而視之曰尊白堂集乃其先人兵部
侍郎諱儔字夀老所作也卷二十有二詞制奏議之卷
七詩之卷十五衍裕雅重根柢經術緒宻思清非苟作
者獨未諭尊白之意何謂也侍郎平日常曰韓魏公有
醉白堂坡公有我似樂天之句此吾所不敢惟知尊之
敬之故扁以為堂吁安得此長者之言哉宜其詞章粹
[000-3b]
厚不迂有樂天之遺風也唐史臣賛樂天謂其最於詩
今侍郎詩亦獨到讀之者知其為莊士雅人所謂畧無
杜牧之所譏者顧乃扁而尊之可謂亷於取名矣歴事
三朝出藩入從始終全徳使獲盡展所藴功業克就則
賡醉白之歌又將與魏同志而惜其不盡著也武岡守
繼家學政和惠知其親之善顯而傳之有足嘉者抑嘗
因是以觀白公之為人位不登乎丞弼功不著乎鼎彛
而百世之下殊勛偉業名徳文學之彦率願尚友慨慕
[000-4a]
而不可得是其可尊者必有出於文章事業之外覧者
遡其原焉可也朝請大夫權刑部尚書兼直學士院兼
修玉牒官兼侍讀長樂陳貴誼序