KR4d0237 蒙隱集-宋-陳棣 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部四
 提要
 䝉隱集二巻   别集類三宋/
  臣/等謹案䝉隱集二巻宋陳棣撰棣始末諸
  書不載惟凌廸知萬姓統譜載陳汝錫字師
  予紹聖四年進士官至浙東安撫使子棣字
  鄂父以父任官至通判潭州今考集中知軍
  劉公挽詞第三首自注稱紹興初先子帥越
[000-1b]
  與汝錫時代官階皆符當即其人惟譜稱通
  判潭州而集中食枸杞菊詩自序稱僕官桐
  川又有我今作椽嘗苦饑句稍為不合或初
  仕為桐川掾後終扵潭州歟集中有甲子除
  夕詩甲子為紹興十四年則猶髙宗時人也
  括蒼彚紀載汝錫嘗有閒愁莫浪遣留為痛
  飲資句為黄庭堅所賞則其家學淵源亦從
  元祐而來棣詩乃於南渡之初已先導宋季
[000-2a]
  江湖之泒葢其足迹㳺厯不過數郡無名山
  大川以豁蕩心胸與所唱和者不過同官丞
  簿數人相與怨老嗟卑又鮮耆宿碩儒以開
  拓學識其詩邊幅稍狹比興稍淺固勢使之
  然然統各體而觀之雖乏鴻篇實殊偽體大
  都平易近情不失風㫖較以生硬晦澁為竒
  偉以鄙俚蕪雜為真切者其品固有間矣宋
  代遺篇日傳日少録而存之俾談藝家見所
[000-2b]
  未見亦稽古者所不廢也自明以來選宋詩
  者皆未及厲鶚作宋詩紀事蒐羅賅博亦不
  載其姓名則原集之佚已久其巻帙多少不
  可復考詩惟一篇題甲子其年月先後亦不
  可知謹從永樂大典所載按體區分釐為上
  下二巻以畧存梗概焉乾隆四十六年九月
  恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
[000-3a]
   總 校 官臣/陸 費 墀