KR4d0222 竹洲集-宋-吳儆 (master)


[019-1a]
欽定四庫全書
 竹洲集巻十九   宋 吳儆 撰
 絶句
  番陽道中
畵楯朱甍綠靄中華顛翠岫倚輕風行人腸斷古鳥處
猶在雲山東復東
  寓郡城客舍熱不可寐與程彦舉坐語逹旦
淡月微雲對倚樓無聲河漢自西流髙城忽起梅花弄
[019-1b]
散作晴空萬里秋
  壬午二月桃方盛開雪積其上光輝紅潤不可
  形状以二詩紀之
夭桃先已醉春風青女猶爭造化功應與騷人嫌太赤
故将鉛粉注深紅
粲粲乘鸞萬玉妃肯将紅豔鬬光輝只應侍宴瑶池罷
猶帯天邉醉色歸
  偶成
[019-2a]
晩来一雨破炎蒸蕉葉葵花照眼明稍與燈花尋舊約
却嫌庭樹作秋聲
  趙同叔開軒植竹以自娯樂諸公雖為賦詩而
  未嘗有見之者某不日北歸同叔亦為楚令尹
  矣詩以餽之
手種琅玕翠竹行幽窻一見自心凉君家有此揚州鶴
倦客無由對一觴
夜来新月已如霜倚玉縈風别是香說與東君湏早計
[019-2b]
扁舟早晩下瀟湘
  寓壺源僧舍三絶
風簷淅淅褪新青書展殘燈翳復明讀罷離騷還獨坐
此時此夜若為情
悶来掩巻已三更風露涓涓月滿庭閒撲流螢衝暗樹
危梢㸃㸃堕寒星
歸来閉户還髙枕窻隙微通月影斜風急忽驚烏鵲起
空堦蔌蔌堕松花
[019-3a]
  簟送人詩代簡二首
一幅氷紈織翠筠風㴠秋水碧鱗鱗北窻髙卧正須此
捲似閑曹吏隠人
幽窻相對小匡牀藍淺紗輕水麝香退食歸来髙枕處
滿林風雨夢瀟湘
  題月巖
題詩山寺不勝多人力爭如造化何安得短闕/巖下瀬
長看清影照寒波
[019-3b]
  答范石湖牡丹詩范詩有風日等閒猶不到/外邉蜂蝶莫紛紛之句
滿城桃李已塵埃麗日稠紅次第開竹裏柴扉掩春晝
坐看蜂蝶去還来
  以烏紗巾餉客
落托烏紗墊角巾已将清泚滌京塵請君便漉淵明酒
醉後從他雪滿簮
  題劉氏幽香亭壬寅十一月下潮立/
雪後園林無限好松間風月有餘清見他桃李動歸興
[019-4a]
想見梅花不勝情
  和張幹三公亭此亭廢已久但有舊趾存/
三公偉績絶前塵千古凌煙向月明剪盡甘棠殺風景
遺民猶記舊亭名
  說謎三絶
  巳卯之冬月餘端坐無以度日因聚諸童幼
  極其歡笑時與相說謎雖鄙俚不稽至於可
  笑輙為絕倒因戯為數語示之
[019-4b]
滿身珠翠間花鈿舞到梁州最可憐一捻宫腰如束素
清風明月畫堂前簾/
楚楚衣裳兩頰紅冠兒斜墜脚兒弓夜來塞上無消息
玉筯偷彈對曉風雞/
奔波来往一生忙方寸包藏不可量用盡心機還骨立
為他人作嫁衣裳梭/
 
 竹洲集巻十九