KR4d0222 竹洲集-宋-吳儆 (master)


[015-1a]
欽定四庫全書
 竹洲集卷十五   宋 吳儆 撰
 銘贊
  賜笏銘
紹興二十七年四月二十一日皇帝御集英殿賜臣王
十朋等二十一人及第臣某䝉恩在選中仍賜袍笏釋
褐臣某謹拜手稽首銘而藏之銘曰
正爾所思謹爾所執無忽無怠天威咫尺
[015-1b]
  寫眞自贊
性多忤物智不及事習疎慵而樂放肆澤雉畜乎樊中
神雖王而失其性咈其志噫
  戲題東湖畵像
以為東湖邪則揖之而莫予顧扣之而莫予應以為非
東湖邪則厖眉大目豐頰高頥恍若平生蓋彼之所謂
東湖者以血氣而此之所謂東湖者以丹青血氣之所
聚可以為東湖則丹青之所設獨不可以為東湖邪
[015-2a]
  硯銘
石一拳之多水一勺之深酌焉而不竭堅乎其不磷蛟
龍生之寳藏興焉兹其所以為珍歟
  硯銘
  王氏長甥晬日外大父以刷絲硯試之因為銘
  曰
天機列緒地軸舒文經緯六合淪入堅珉山翁得之壽
爾外孫羔羊比德金鑾出綸黼黻王度紹爾慶門
[015-2b]
  又
君不能給筆札於玉堂効捐軀於中書顧介然而不變
乃塵坌之與居子不云乎用之則行舍之則藏惟我與
爾有是夫
  又
歙穴端巖孰魯孰衛遠不必疎近不必比惟適用之為
貴亦何分乎彼是
  又
[015-3a]
端巖之英龍眠之藏寘於寓齋文其世昌
  石爐銘
圓其外而刳其中其堅足以久其虚足以容風生火熾
鳴金沸水而斯石也獨尸烹飪之功何哉
  竹箆銘
嚴則肅寛則弛肅過則離弛過則邪不幸而過寧離無
邪故曰鞭朴不可弛於家
  祈陽石屏銘
[015-3b]
楚之南粤之北惟祈之陽懿厥質江山千里何咫尺天
之蒼蒼其正色
 
 
 
 
 
 竹洲集卷十五