KR4d0222 竹洲集-宋-吳儆 (master)


[009-1a]
欽定四庫全書
 竹洲集巻九       宋 吳儆 撰
  書
   答吳益深書
某與益深生同郡復同姓學同趣也益深文行之懿鄉
之人皆知之獨某去鄉之久雖間有為某言益深文行
之懿者未能深知之也近始蒙見顧且以長牋為貺某
雖鄙陋然觀其容而聽其言固已肅然而知所敬欣然
[009-1b]
而知所慕退而伏讀所貺長牋精深馴雅如其為人乃
知向之為某言益深文行之懿者猶蔑之面而已益深
於此用力之至而得之深若是而猶於某不棄焉豈以
某為足以語此者某嘗聞之文之本源與其體制猶天
造地設不可易也夫子之六經其道一貫而詞異施古
之深於文者蓋知之矣益深用力之至則得之當益純
而施之當益得其所某蓋不足以語此也某未第時常
從陳阜卿先生學為舉子之文歴仕後常見尹少穡論
[009-2a]
古文二先生於古今之文蓋習矣而察者晚而後見薛
士龍言王伯之略見南軒先生論誠明之妙而志氣已
衰精力已憊方且茫然自失未知所以為根本之計詩
云譬彼舟流莫知所屆心之憂矣不遑假寐益深用力
益至則其所志當益大毋若某之學終於無所歸宿焉
則善
   答汪楚才書
前書論學伊川者之敝非好為異以伊洛之所以異於
[009-2b]
釋老者正以其本末具舉先後有序故自格物致知正
心誠意脩身齊家而後治國平天下孔子亦自志學積
而至耳順從心若説才有所見便易脗合想非今之學
者所能非惟今之學者不能雖孔夫子亦五十而學易
蓋易窮天地隂陽人情物理之變且如孟子論治始於
田桑雞豚之畜㬠要理㑹在若一有所見便與之脗合
雖孔夫子亦不能如此所説吾弟蓋生而知之自誠而
明升髙自下若無可疑者某自不足以知之也未説别
[009-3a]
事且如孟子説三聖人得百里而君之皆能以朝諸侯
有天下使儒者當之便能做得這箇事否彼其施設固
自有序歩歩便有實効非如禪家之説推墮滉漾中也
未説行道濟世之事且只做一箇好學者亦須博學而
詳説之不可如學佛之人窺見一斑便謂天上地下惟
我獨尊蓋吾儒之學者知周萬物與天地相似且願吾
弟自格物致知以次正心誠意須要脩身齊家而後行
之天下記曰禮儀三百威儀三千茍不至徳至道不凝
[009-3b]
中庸一書不止専説理性惟以性命中和為本爾吾弟
之學既知其本矣蓋本末之理固是一貫而其事自有
次第也近來學伊洛者無如朱南康呂東萊然二公之
學正不如此不知南康曾有囘書否以某所見必不合
也二公近來大叚做實用事業自三代聖人制田治兵
以至制禮作樂皆窮其本末可以措而行之天下不然
伊洛之學遂流而為禪家矣禪家不一闕/   天地
須要一超真入如來地學禪者為大言以欺世若如其
[009-4a]
法當墮拔舌地獄也幸以為戒可也平生相與之深忘
情僭言及此死罪
   答汪仁仲求撰墓誌書
先丈潛徳備福要得髙才厚望可以取信於後世者書
之承以見諉非其人也又古今士大夫之家所立碑誌
必先有行狀然後求當世名士敘而書之埋之墓中謂
之墓誌為陵谷遷變設也既葬復以誌銘之語掇其大
略揭之墓道三品以上謂之碑餘碣若表故必有行狀
[009-4b]
而後有墓誌有墓誌而後有墓表近世鄉中俚俗之禮
既無墓誌又非墓表只有大石一片掩在槨口便就石
上鐫刻姓系事迹或謂之墓記或謂之墓表或謂之墓
碑其名稱制度皆舛午不經取笑識者竊謂送終人子
大事誌表又送終之大事若不合於禮不若不為若欲
必合於禮周仲濟仲皆儒者豈不知此慎之重之勿輕
以諉人也
 竹洲集巻九