KR4d0208 知稼翁集-宋-黃公廣 (master)


[004-1a]
公有漢書鐫譔行世今僅存一段載鑑綱
黄公度曰智可以來天下不可以留天下力可以得天
下不可以有天下有天下者㤀天下者也嬴秦取天下
於六國分裂之餘百戰百勝僅能得之得之艱難惟恐
去之或速凡可以制民之死命者無不過為而疆舉之
雖翦滅屠戮有所不恤天下不勝嬴秦之猜疑相率而
跳於刑法之外項氏見民之易叛恐今日之於吾猶昔
日之於秦也舉一城則坑之攻一邑則屠之嗟乎羽亦
[004-1b]
人耳好生惡殺誰無是心哉疑民之叛而求以殺戮止
之乃所以速其禍也帝之入闗約法三章羽之入闗烽
火三月帝之所過秋毫無犯羽之所過噍類無遺嗟乎
民之歸於君者求以生我耶殺我耶相率而歸之從而
殺之何苦歸之以求殺哉帝不取天下於秦項之手而
取於吾民之心信其自來聽其自至非寛仁大度者有
所不能也
  又漢書鐫譔一段載鑑綱
[004-2a]
黄公度曰傷弓之鳥驚曲木挽萬石之弓以射之寧無
所懼奔渇之牛急濁流洒清泠之水以濡之寧無所喜
項驚天下以弓漢飲天下以水也
  後馮必大詩云亭長何曽識漢王入闗便解約三
  章只消一勺清凉水冷却秦鍋百沸湯乃用公漢
  髙論也