KR4d0208 知稼翁集-宋-黃公廣 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部四
 知稼翁集    别集類三宋/
 提要
  臣/等謹案知稼翁集二巻宋黄公度撰公度
  字師憲莆田人紹興戊午進士第一厯官考
  功員外郎文獻通考載公度集十一巻巻端
  洪邁序稱公度既沒其嗣子知邵州沃収拾
  手澤彚次為十有一巻巻末載有沃䟦亦稱
[000-1b]
  故笥所存塗乙之餘纔十一巻均與通考合
  又通考詞曲部别有公度知稼翁詞一巻合
  之當為十二巻此本為天啟乙丑其裔孫崇
  翰所刋稱嘉靖丙午得於陕西謁選人乃前
  朝秘府之本尚有御印然併詞集合為一編
  僅一百三十四頁分為上下二巻似不足十
  二巻之數豈尚有佚遺歟公度早掇巍科而
  卒時年僅四十八仕宦不逹故宋史無傳肇
[000-2a]
  慶府志稱其為秘書省正字時坐貽書䑓官
  言時政罷為主管台州崇道觀過分水嶺題
  詩有誰知不作多時别依舊相逢滄海中之
  句時趙鼎方謫潮陽説者謂此詩指鼎而言
  遂觸秦檜之怒令通判肇慶府云云殆亦端
  慤之士不附時局故言者得借趙鼎中之歟
  其詩文皆平易淺顯在南宋之初未能凌躒
  諸家然詞氣恬静而軒爽無一切淟涊齷齪
[000-2b]
  之態是則所養為之矣公度别有漢書鐫譔
  今已佚此本從他本掇拾二叚併佚詞一首
  附之巻末今亦併録之焉乾隆四十二年六
  月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀
[000-3a]
知稼翁集原序
乾道五年冬順昌令黃君沃書抵中都來告曰先君考
功力學半世雖得一第而仕不克顯平生所為文僅十
一通願得序引以冠其首余方備機政未暇也越明年
出守長樂郡復多事少暇隙又明年順昌使其弟洧來
責前諾仲秋既望積雨乍晴天氣澄爽退食郡齋因取
考功文徧觀之典重溫雅如其為人其詩格律森嚴興
寄深逺雖未盡追古作要自成一家間與予里居唱和
[000-3b]
數篇余讀而深悲之公以文章魁多士有盛名於時胷
中灑落議論宏壯識者期之甚逺而官止外郎年四十
八以殞所以傳世埀後者止此而已是可傷也昔白樂
天與元居敬善及序其遺文有曰黃壤豈知我白頭猶
念君唯將老年淚一灑故人文執筆愴然葢有感於斯
言公諱公度字師憲戊午同年進士也莆陽陳俊卿序
髙宗一馬化龍訖于㢲位自丁未至壬午三十六年間
策進士數千計擢居大龍甲者十有一人科名巍峩副
[000-4a]
以屬望視富貴岐轍若長風掛席一息萬里於是文靖
梁公至宰相景明陳公冠樞極位尚書者三汪聖錫劉
文孺王宣子也它侍從者五李順之張子韶趙莊叔張
安國王龜齡也惟莆田黃公師憲名聲最卓卓而財至
尚書郎壽不滿半百夢幻覆手天殱此良大車云徂出
門折軸人到于今傷之爰初登第以行巻忤秦相君旋
為趙忠簡公禮接益銜之弗舎坎壈摧揠無復有為天
下惜人材之意一旦遇主則死及之嗚呼公既以詞賦
[000-4b]
壓英躔故於詩尤精大氐鏗鏘蹈厲發越沈郁精深而
不浮於巧平澹而不近俗與强名作詩者直相千萬風
檣陣馬不足呈其勇犀渠鶴膝不足侔其珍悲秋之句
曰迢迢別浦帆雙去漠漠平蕪天四埀雨意欲晴山鳥
樂寒聲初到井梧知吾不知謫僊少陵以還大厯十才
子尚能窺其藩否公既沒其嗣子邵州君沃收拾手澤
彚次為十有一巻詩居大半焉它文悉從肺府源深流
長迨樂府詞章宛轉清麗讀者咀嚼於齒頰間而不能
[000-5a]
已惟其不沽於用身不到鑾坡鳳閣中鋪揚太平之閎
休其所表暴如是而已魏國陳丞相既序其首而邵州
又欲予贅語于後憶四十年前與公從容于番禺藥洲
之上予作素馨賦公蓋戲而反之異於不相知聞者茲
不宜辭若平生事業則有叅知政事龔公吏部尚書林
公之銘在慶元二年十月庚申煥章閣學士宣奉大夫
提舉隆興府玉隆萬壽宫魏郡公鄱陽洪邁序