KR4d0203 湖山集-宋-吳芾 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部四
 提要
 湖山集十巻   别集類三宋/
  臣/等謹案湖山集十巻宋吳芾撰芾字明可
  自號湖山居士台州仙居人紹興二年進士
  官至禮部侍郎歴知数郡以龍圖閣直學士
  致仕亊蹟具宋史本傳芾為祕書正字時以
  不附秦檜劾罷後金師臨江芾建言有進無
[000-1b]
  退請髙宗駐蹕建康以繫中原之望其領郡
  亦多恵政盖非徒以文藝擅長者然其詩才
  甚富徃徃瀾翻泉湧出竒無窮雖間或失之
  流易要異乎麤率頹唐如輓元師宗澤諸篇
  尤排奡縱横自成一格據集中自述芾生甲
  申嵗當崇寜三年建炎初尚未及三十而筆
  力已挺健如此其後退閒者十有餘年年㡬
  八十乃漸趨平淡和陶諸詩當作於其時亦
[000-2a]
   殊見閒適清曠之致集中有寄朱元晦一詩
   曰夫子於此道妙處固已臻尚欲傳後學使
   聞所不聞顧我景慕乆願見亦良勤是其末
   年亦頗欲附託於講學然其詩吐屬髙雅䆒
   非有韻語錄之比也周必大集有芾湖山集
   序稱集二十五巻長短句三巻别集一巻奏
   議八巻和陶詩三巻附錄三巻當塗小集八
   巻本傳又稱表奏五巻詩文三十巻所載巻
[000-2b]
   目殊牴牾不合原本亡佚無從核定今據永
   樂大典散見各韻者采輯編訂釐為十巻以
   和陶詩并入而仍取必大原序冠之史稱芾
   為文豪健峻整是其雜著亦必可觀惜永樂
   大典中已經闕佚僅得表一首序一首附之
   末巻以畧存其概云乾隆四十六年九月
   恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
[000-3a]
   總 校 官臣/陸 費 墀
[000-4a]
原序
才氣可以任事而以學術本之未有不為名臣者也龍
圖閣直學士天台吴康肅公以進士起家受知髙廟爰
及孝宗在内為御史歴吏戸禮刑少常伯給事中又嘗
典治内史在外則五為帥守處劇繁以平易其才氣何
待言至于履正奉公仁民愛物如嗜飲食發為詩文身
簮紱而心丘壑此則學術之力也其子嘉興太守洪裒
公遺文號湖山集二十五巻長短句三巻别集一巻奏
[000-4b]
議八巻逺來謁序予與公同朝久知公熟公雖志在功
名而議論専以恤民為主復躬行之自非才氣學術兩
皆有餘何以臻此當乾道庚寅公帥豫章胡忠簡公邦
衡以泉守予以閩憲俱入奏事過焉燕集欵甚將别各
為二詞以送備載集中自是力請奉祠繼以掛冠享林
下之樂者十有六年其詩詞益多意逺而辭達使人讀
之蕭然有出塵之想予嘗評公侍從如嚴徐弹壓如趙
張循良如龔黄止足如廣受凡西漢名臣殆可兼之然
[000-5a]
尚有一説始紹興甲子六月公以祕書省正字輪對奏
江浙昔號粒米狼戾雖歉嵗斗直二百今嵗豐反倍之
葢由州縣重征稅監官覬羡賞巡欄利掊取若蠲其筭
價自平矣髙宗大喜七月有旨從之仁言之利其溥如
此當路忌其直諒是月出倅括蒼予為祕書少監得此
事于日厯厥後上用公執法主計豈徒然哉勑局編類
紹興寛䘏詔令載之七十一巻之首例曰臣僚奏請當
時士大夫固未知出于公今奏議復不載予故特書之
[000-5b]
以彰髙宗愛民用人之美意且明儒術可富天下之大
端云嘉泰三年五月日具位周必大序