KR4d0199 大隱居士詩集-宋-鄧深 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部四
 提要
 大隱居士詩集二巻 别集類三宋/
  臣/等謹案大隱居士集永樂大典原題鄧紳
  伯集其散見各韻内者裒集排纂尚得二巻
  然原本不著其名亦不著時代諸家目錄皆
  不載其書惟集中有逰羅正仲磬沼分韻詩
  題曰深得一字諸人集貧樂軒賞花分韻詩
[000-1b]
  題曰深得把字則其名當為鄧深考永樂大
  典鄧字韻下引古羅志曰宋鄧深字資道試
  中教官入為太府丞輪對論京西湖南北户
  及士大夫風俗髙宗嘉納提舉廣西市舶以
  親老求便郡知衡州茶陵安仁溪峒之盗望
  風帖息擢潼川漕鹽酒虚額久為民害請扵
  朝蠲川引四十七萬守令貪虐劾奏之虞允
  文貽書云不畏强禦思濟斯民挺然之撡未
[000-2a]
  見近比後以朝請大夫終於家愛居東湖之
  勝建閣曰明秀有文集十巻凌廸知萬姓通
  譜亦載鄧深湘隂人紹興中進士餘與古羅
  志相同是編中鄉人禱雨有應時寓烏石及
  咏醴泉題巗石山石鼔贈别饒司理别長沙
  驛渡玉虚洞諸作其地皆與衡州相近溯峽
  三遊洞峽江灔澦堆諸作其地亦皆近潼川
  與深宦逰所厯一一相符則此集為鄧深所
[000-2b]
  撰審矣惟紳伯之字與古羅志所載不同殆
  有兩字歟黄虞稷千頃堂書目載有元鄧大
  隱居士詩集此集中答社友詩有小軒名大
  隱句又有自賦大隱一律與之相合然核其
  詩句標題實宋人而非元人疑大隱為深别
  號故其集即以是名虞稷等輾轉傳寫遂誤
  宋為元耳今特據以改題集名而時代則仍
  従古羅志繫之扵宋焉乾隆四十六年十二
[000-3a]
  月恭校上
     總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀