KR4d0165 三餘集-宋-黃彥平 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部四
 提要
 三餘集四巻   别集類三宋/
  臣/等謹案三餘集四巻考三餘集世無傳本
  惟散見永樂大典中然各韻所載題為黄次
  岑者計七十餘篇題為黄次山者計五篇巳
  自相牴牾集中有見山堂記一首篇末署豫
  章黄次岑而永樂大典别載謝諤所撰三餘
[000-1b]
  集序則曰流江黄季岑更互相舛迕宋史藝
  文志則作黄季岑玉餘集焦竑國史經籍志
  則作黄次山三餘集前賢小集拾遺載其詩
  一首厯代名臣奏議載其文三篇亦均作黄
  次山近時厲鶚撰宋詩紀事則云黄次山字
  季岑輾轉異同㡬扵不可究詰惟豐城縣志
  載宋黄得禮字執中元祐間進士曾為栁州
  軍事叅軍與集中先大夫述一首符合又載
[000-2a]
  得禮長子名彦輔字伯強登政和進士次子
  彦平字季岑號次山登宣和進士建炎初仕
  至吏部郎中出提㸃湖南刑獄載其世系名
  字科第仕履皆一一條晰然則撰此集者乃
  黄彦平所謂次岑次山季岑者或傳寫訛異
  或偶以字行耳至其集名三餘當取三國董
  遇三餘讀書之意宋史作玉餘亦字形相似
  而誤也彦平在靖康初坐與李綱善貶官南
[000-2b]
  渡後數上劄子論事多所建白其論賞罰一
  疏持論尤為平允厥後劉光世吕祉得失卒
  為所料如撡劵然亦剛正有識之士矣又張
  端義貴耳集曰馬子方作守令幕下黄次山
  作啟與廟堂不入意自改云方四九之年買
  臣自知其將貴當乙已之歲淵明已賦其歸
  來固不敢自比於古人欲以此折衷扵夫子
  黄大服云云是其虚心從善異乎一長自足
[000-3a]
   者宜其文之工也今據永樂大典所存編為
   賦詩二巻雜文二巻存其文併以存其人焉
   乾隆四十六年九月恭校上
     總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
      總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-4a]
原序
余江西自歐陽公挈領文事而後來者襟披袂攘同底
於斯道元祐前固亭亭可數其芳韻到紹興又卓卓一
振僂指輩行在洪則西山胡少汲流江黄季岑屹立相
望少汲登八座入經筵貴矣季岑上星躔不偶則分守
符持使節隨所遇行其學余少時間知江鄉事得嘗鼎
其臨江㕔記久則厭飫其湖南諸篇葢窺其法文由王
臨川之簡而造昌黎氏之理詩溯山谷之流而指少陵
[000-4b]
氏之源由是無乎不之而竟合於古余此論辨者欲奪
不可淳熙丁未季岑之第三子新武當使君牧之携三
餘集走行都余驚覩如舊相識連夜秉燭文則大聲疾
讀詩則細哦長吟回思昔所持論果不異此固有理匪
億則屢中也武當云求為之序余既有昔之論則雖欲
食言正自不能乃錄以寄之不知武當以余言為有以
副其切切於手澤可以慰其孝心否然三餘之子若孫
登科者滿門家法益張此集有繼無盡又為可占十二
[000-5a]
月朔朝奉郎試右諫議大夫謝諤序
三餘詩文流誦士大夫間有年矣恨未多見幸㑹此來
訪其家藏獲觀全帙大抵根據理要而其味悠然以長
或以文非韓退之詩非杜子美有所不道可謂知之深
者迺鋟諸板用廣其傳庶彰著述㫖意云丙午仲冬望
日縉雲湯思謙題