KR4d0123 摛文堂集-宋-慕容彥逢 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部三
 摛文堂集十五巻   别集類二宋/
 提要
  臣/等謹案摛文堂集十五巻宋慕容彦
  逢撰彦逢字淑遇宜興人元祐三年進
  士調銅陵主簿復中詞科遷淮南節度判官崇
  寧元年除祕書省校書郎歴官刑部尚書卒
  諡文友宋史不為立傳其生平行履僅見永樂
[000-1b]
  大典所載墓誌中誌稱所著文集二十巻外
  制二十巻内制十巻奏議五巻講觧五巻藏
  於家合計之當為六十巻而宋史藝文志載
  有慕容彦逢集三十巻其目與誌頗不合今
  據彦逢孫綸原序稱因兵火散失綸搜訪所
  得分為三十巻命工鏤板目以摛文堂集則
  是集乃綸所重編宋史據以著録故與墓誌
  互異也彦逢才藻富贍當紹聖初設宏詞科
[000-2a]
  實首中其選後受知徽宗列禁近官侍從者
  十有五年一時典册多出其手今集中存者
  尚幾數百篇其榮遇不為不至而檢核所作
  希睹讜言惟多以獻媚貢諛熒惑主聼如以
  刑部獄空及天下奏案斷絶具劄稱賀至三
  四上殊可嗤鄙又如理㑹居養院學校諸劄
  子亦皆希廟堂意㫖所尚曲加文飾吕祖謙
  輯宋文鑑不録彦逢一篇其擯斥之意當由
[000-2b]
  於此特因其沒於政和七年時事尚未潰裂
  故不至附㑹童蔡以成其惡名耳然其文章
  雅麗制詞典重温厚尤為得體詞采殊有可
  觀就文論文固亦未可竟廢也謹據永樂大
  典所載分類裒輯釐為詩二巻雜文十三巻
  而以諡議墓誌别為一巻附之庶讀者尤得
  以考見崖畧焉乾隆四十六年九月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
[000-3a]
     總 校 官臣/陸 費 墀
[000-4a]
原序
古今以文名家者多矣其有兼作者之妙為百代之師
者文忠蘇公而已是以皇上萬幾之暇親御翰墨為之
序賛有曰他人之文或得或失多所取舍至於軾所著
讀之終日亹亹忘倦常置左右以為矜式大哉王言誠
萬世不刋之典也當時學士大夫有經品題皆足以垂
世况深䝉見知者乎尚書文友公家世伊洛河南王之
逺裔也天姿秀㧞自㓜䔍學之老不倦家蔵書數萬巻
[000-4b]
手親是正不憚寒暑蓄諸中者既豐故發諸外者汪洋
大肆浩浩乎莫之禦也元祐間弱冠登進士第至紹聖
初屬設詞科一試而首中之雅為蘇公所器重誠以道
徳文章有黙契於言意之表宜乎聲相應氣相求也公
司鳯閣直鑾坡登八座五知貢舉天下服其文鑑之髙
名公鉅卿多出其門揚厯華途垂三十載惜乎位不滿
徳未足究其所學而恭和御製敷演辭命忠言讜論髙文
大冊毎篇奏御必䝉褒嘉真足以造作者之淵源垂將
[000-5a]
來之軌範也平生所著百有餘巻因兵火盜賊之後散
失幾盡慕容太守為公嫡孫力於親舊間搜訪所蔵尚
及千篇患其先後踳駮且命興祖訂正之興祖善太守
之志能使乃祖鴻筆麗藻光傳後世孝也天下學者有
所師法仁也仁且孝君子之能事畢矣奚敢以不敏辭
若乃孝友之行忠誼之節謀猷之嘉徳量之廣操履之
正建明之公有朝廷諡議與夫行狀誌銘在開巻昭然
固無待僕措辭而後見也輙因其文而次第之以為不
[000-5b]
朽之傳公諱彦逢字叔遇文友其諡云淳熈十有四年
嵗次丁未正月上日從政郎象州州學教授劉興祖謹

先大父少師文友公弱冠登元祐進士第逮紹聖初首
中詞科之選自㑹稽教官被召際遇明主徧厯臺省進
登八座平居暇日未嘗釋巻有文集二十巻内制十巻
外制二十巻講解五巻奏議五巻因兵火盜賊之後散
失幾盡綸近於親舊間搜訪所得尚及千篇分為三十
[000-6a]
巻命工鏤板目以文友公摛文堂集時淳熈十四年嵗
次丁未下元日第四孫朝奉郎權知象州軍州兼管内
勸農事借紫綸謹書