KR4d0122 慶湖遺老詩集-宋-賀鑄 (master)


[012-1a]
欽定四庫全書
 慶湖遺老詩集附錄
元豐末年始筮仕與方回俱在彭城為同僚友自是一
别聲迹不相聞盖三十餘年矣政和甲午秋八月予還
自京師過平江謁方回披腹道舊相視惘然如昨夢耳
方回之詩予見之舊矣復出鑑湖集示予其辭義清逺
不見雕繪之迹渾然天成殆非前日詩也方回自少有
竒才其器業足以自表於世意功名可必也逮今流落
[012-1b]
州郡不少振豈詩真能窮人邪然方回詩益工名日益
髙其傳不朽矣與世之酣豢富貴與草木同腐者豈可
同日議哉以此易彼可以自釋也是年冬十有二月庚
申楊時書
宋故朝奉郎賀公墓誌銘
   信安程俱撰并書 信安毛友題額
公諱鑄字方回其先呉公子慶忌避公子光亂犇衞妻
子散走越越人與之湖澤之田表其族曰慶氏漢避安
[012-2a]
帝諱改氏賀至唐有為陽穀令名知止者于方回為十
五代祖其後北徙終止開封孝惠皇后克配昌陵家世
仍以才武顯曽祖維能左侍禁祖維慶東頭供奉官閤
門祇侯贈左千牛衞將軍父安世内殿崇班閣門祗候
贈右監門衞大將軍母秦氏贈令人方回幼孤立不羣
濟良恪公克彰擇妻以女授右班殿直貧廹於養非其
好也監軍器庫門臨城某酒稅磁州都作院徐州寳豐
監和州管界廵撿辭所當遷東頭供奉官封其母永年
[012-2b]
縣太君元祐七年學士清臣百祿軾薦于朝改承事郎
請監北嶽廟監鄂州寳泉監丁母憂服除以宣徳郎通
判泗州遷宣徳郎通判太平州管勾亳州明道宫再遷
至奉議郎遂請老以承議郎致仕時年五十八二年從
臣薦起之以故官管勾杭州洞霄宫遷承議郎賜五品
服以后族恩遷朝奉郎明年復致仕又六年年七十四
以宣和七年二月甲寅卒于常州之僧舍夫人趙氏前
𦵏宜興縣清泉鄉東篠嶺之原至是以九月甲申𦵏公
[012-3a]
同六穴方回豪爽精悍書無所不讀哆口疎眉目面鐵
色與人語不少降色詞喜面刺人短遇貴執不肯為從
䛕然為吏極謹細在筦庫常手自會計其于窒罅漏逆
姦欺無遺察治戎器堅利為諸路第一為廵撿日夜行
所部歳裁一再過家盜不得發攝臨城令三日決滯訟
數百邑人駭歎監兩郡狡吏不得指其私盖仕無小大
不茍要使人不能欺而用不極其才以老自右選易文
階時薦者皆有文名且當路顧願為嶽祠吏退居海上
[012-3b]
三年乃復就筦庫元符靖國間除太府光禄寺主簿辭
不赴卒請補外自去姑熟及告老再仕凡十五年不離
宫祠吏觀其骯髒任氣若無所顧忌者然臨仕進之會
常如臨不測淵覷覷視不敢前竟疾走不顧其慮患乃
如此與蹈汚險徼幸不為明日計者殊科有鑑湖遺老
前後集二十巻予為序尚可考樂府辭五百首他文數
十百篇方回姓氏聞天下其詩詞雅麗有古樂府之風
讎書至萬巻無一字一畫譌闕老且病猶搰搰不置云
[012-4a]
二子曰房承節郎監保州酒稅曰廪將仕郎二女皆嫁
士族孫男女五人政和間予居呉方回病要予曰死以
銘委公矣今年春病甚見予毘陵復理前約且曰平生
果於退懼危辱耳今知免矣將葬其子又以治命來求
銘銘曰
其進踖踧若將越于谷其退若逝惟危辱是畏依隠傲
世世亦莫吾厲卒安其所是以無悔
公娶濟良恪公之女公之子提幹君廪復娶良恪公之
[012-4b]
孫實外姑之親姊故予獲識其子省幹君承祖者嘗從
訪公遺文曰先祖昔寓毘陵中間擾攘凡所著文編悉
為虜酋擕去獨巾箱有别錄慶湖詩前集在固假傳寫
正其字畫訛舛而疑者因之又從趙氏得公墓刻併書
于巻末庶知公之出處本末云乾道丙戌嵗仲夏望日
邯鄲宼翼令威父記
   留題左顧亭二首 孔愉放龜之所
餘不平/亭下檥歸舟訪古懐賢百刻留辦得千金脱元
[012-5a]
緒此心端不為封侯
亭際髙樅滿百圍不無山鬼此焉依咿呦為話當年事
曽見將軍佩印歸
 賀公詩詞妙天下㓜年每竊聞諸老稱其名章俊語
 今詞盛行于世詩則罕見予傳錄此編乆矣意俟後
 集并為鋟木念未易得恐失因循廼以所積節儀折
 色等錢刻置郡齋頃為徳清令邑子以公留題左顧
 二絶相示嘗揭之亭上今附載于是紹興壬子七月
[012-5b]
 朔晉陵胡澄題
 
 
 
 
 
 
 慶湖遺老詩集附錄