KR4d0099 陶山集-宋-陸佃 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書  集部三
 陶山集    别集類二宋/
 提要
  臣/等謹案陶山集十四巻宋陸佃撰佃有埤
  雅已著録此集據書録解題本二十巻嵗乆
  散佚今以永樂大典所載裒為十四巻盖僅
  存十之七矣佃本受學於王安石故埤雅及
  爾雅新義案爾雅新義乆佚今散見永樂/大典中訛脱斷爛殆不可讀
[000-1b]
  宗字説然新法之義獨斷斷與安石争後竟
  入元祐黨籍安石之沒佃在金陵為文祭之
  推崇頗過然但叙師友淵源而無一字及國
  政元祐初預修神宗實録亦頗為安石諱數
  與史官辨争是外補然徽宗初召還復用佃
  仍欲參用元祐舊人復與時宰齟齬而罷盖
  其初悮從安石逰故牽於舊恩文字之間不
  能不有所假借至於事闗國計則毅然不以
[000-2a]
  私廢公亦可謂剛直有守者矣佃既以新法
  忤安石不復問以政事惟以經術任之神宗
  命詳定郊廟禮文佃實主其義今集中所載
  諸篇是也其他文字勘以史傳所紀亦皆相
  符惟元豐大裘議集稱佃為集賢校理史乃
  稱同列皆侍從佃獨以光禄丞居其間當為
  宋史之訛又佃紹聖初落職知泰州亦為字
  謝表有海陵善地淮甸近州語史乃稱知秦
[000-2b]
  州亦為字悮殆修宋史時其集已不甚顯歟
  佃所著有禮象諸書當時以知禮名集中若
  元豐大裘議諸篇大抵宗王而黜鄭理有可
  通不妨各伸其説惟其中自出新意穿鑿附
  㑹者如以特牲饋食禮饎㸑在西壁主婦視
  饎㸑於西堂下為在廟外引爾雅門側之堂
  謂之塾饎㸑在廟門外之堂堂下今以儀禮
  考之燕禮曰小臣師一人在東堂下大射儀
[000-3a]
  曰賓之弓矢與中籌豐皆止於東堂下賓之
  矢則以授矢人於西堂下公食大夫禮曰小
  臣東堂下士喪禮曰饌於東堂下既夕禮曰
  設棜於東堂下少年饋食禮曰司官溉豆籩
  勺爵觚觶几洗於東堂下凡此諸條俱未有
  以東西堂為東西塾之堂者士冠禮曰具饋
  於西塾聘禮曰擯者退負東塾而立又曰擯
  者退負東塾又曰出門西面於東塾南士喪
[000-3b]
  禮曰卜人及執燋者在塾西士虞禮曰七俎
  在西塾之西特牲饋食禮曰筮人取俎於西
  塾凡此諸條俱未有稱東西塾為東西堂者
  又士冠禮曰適東壁士昏禮曰退適東壁亦
  無以為在廟門外者佃之説殊為牽合佃又
  謂北堂有北壁考大射儀工人士與梓人升
  下自北階注曰位在北堂下既有北階明知
  其無北壁佃弗及考詳而輕詆賈疏亦為未
[000-4a]
  允至謂禓襲之襲從龍龍衣為襲則又附和
  字説而為之尤無足深詰矣方回瀛奎律髓
  稱胡宿與佃詩格相似宿詩傳者稍多佃詩
  則不槩見惟詩林萬選載其送人之潤州一
  首瀛奎律髓載其贈别吳興太守中父學士
  一首能改齋漫録載其韓子華挽詩一聨而
  已今考永樂大典所載篇什頗夥大抵與宿
  並以七言近體見長故回云然厥後佃之孫
[000-4b]
  㳺以詩鳴為南宋與尤袤楊萬里范成大並
  稱雖得法於茶山曽幾然亦喜作近體家學
  淵源殆亦有所自来矣乾隆四十七年十一月
  恭校上
     總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
      總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-5a]
欽定四庫全書   集部三
 陶山集目錄   别集類二宋/
 巻一
  五言古詩一首  七言古詩三首
  五言律詩十五首 五言排律詩一首
  七言律詩三十八首
 巻二
  七言律詩七十八首
[000-5b]
 巻三
  七言律詩六十三首 五言絶句四首
  七言絶句二十一首
 巻四
  劄子十三首  狀八首
 巻五
  議二首
 巻六
[000-6a]
  議四首
 巻七
  表二十首
 巻八
  表二十二首
 巻九
  經解四首  䇿一首
  䇿問十二首
[000-6b]
 巻十
  制二十六首
 巻十一
  叙論一首   序四首
  書後二首   記四首
 巻十二
  書六首
 巻十三
[000-7a]
  啓二十九首  祝文十一首
  祭文六首
 巻十四
  誌銘九首
 巻十五
 誌銘十六首
 巻十六
  誌銘七首  墓表三首
[000-7b]
  行狀二首