KR4d0098 畫墁集-宋-張舜民 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部三
 提要
 畫墁集八巻   别集類二宋/
  臣/等謹案畫墁集八巻宋張舜民撰舜民字
  芸叟自號浮休居士邠州人中進士第以司
  馬光薦為監察御史徽宗時進吏部侍郎旋
  以龍圖閣學士知定州改同州坐元祐黨謫
  楚州團練副使商州安置復集賢殿修撰卒
[000-1b]
  事蹟具宋史本傳舜民為人忠厚質直慷慨
  喜論事葉夢得巖下放言稱其尚氣節而不
  為名北宋人物中殆難多數其初從髙遵裕
  西征靈夏無功而不還舜民作詩有靈州城
  下千枝柳總被官軍斫作薪及白骨似沙沙
  似雪將軍休上望鄉臺之句為轉運判官李
  蔡所奏謫監彬州酒税其後起為臺官浸至
  通顯而議論雄邁氣不少衰崇寧初又以謝
[000-2a]
  表譏謗坐貶晁公武稱其文豪縱有理致最
  刻意於詩晚作樂府百餘篇自序云年踰耳
  順方敢言詩百世之後必有知音者其自矜
  重如此周紫芝太倉稊米集有書舜民集後
  一篇稱世所歌東坡南遷詞囘首夕陽紅盡
  處應是長安二語乃舜民過岳陽樓作又舜
  民題庾樓詩有萬里秋風吹鬢髪百年人事
  倚䦨干之句世或載之東坡集中盖由其筆
[000-2b]
  意豪健與蘇軾相近故後人不能辨别往往
  誤入軾集也文獻通考載舜民畫墁集一百
  巻奏議十巻周紫芝謂政和七八年間京師
  鬻書者忽印是集售者至填塞衢巷事喧復
  禁如初而南渡後又有臨川雕本浮休全集
  蓋其著作在當日極為世重而自明以來久
  佚不傳惟永樂大典尚間載之計其篇什雖
  不及什之一二然零璣斷璧倍覺可珍謹蒐
[000-3a]
  輯排比釐為八巻用存崖畧其郴行録乃謫
  監酒税時紀行之書體例頗與歐陽脩于役
  志相似於山川古蹟往往足資考証今亦並
  附集末焉乾隆四十六年三月恭校上
     總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀