KR4d0094 寶晉英光集-宋-米芾 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部三
 寳晉英光集   别集類二宋/
 提要
  臣等謹案寳晉英光集八巻宋米芾撰芾有
  畫史已著録其集於南渡之後業已散佚紹
  定壬辰岳珂官潤州時既葺芾祠因摭其遺
  文為一編併為之序序中不言巻數而稱山
  村集舊一百卷今所薈稡附益未十之一似
[000-1b]
  即此本然陳振孫書録解題稱寳晉集十四
  巻與此本不同又此本後有張丑跋云得於
  呉寛家中間詩文或註從英光堂帖增入或
  注從羣玉堂增入則必非岳珂原本又有注
  從戲鴻堂帖增入者則併非呉寛家原本考
  寳晉乃芾齋名英光乃芾堂名合二名以名
  一書古無是例得無初名寳晉集後人以英
  光堂帖補之改題此名歟芾以書畫名而文
[000-2a]
  章亦頗不俗曾敏行獨醒雜志載其常以詩
  一巻投許沖元云芾自㑹道言語不襲古人
  年三十為長沙掾盡焚燬以前所作平生不
  録一篇投王公貴人遇知己索一二篇則以
  往元豐中至金陵識王介甫過蘇州識蘇子
  美比日不執弟子禮云云其自負殊甚殆猶
  顛態然呉可藏海詩話引韓駒之言謂芾詩
  有惡無凡岳珂序引思陵翰墨志曰芾之詩
[000-2b]
  文語無蹈襲出風烟之上覺其詞翰似有凌
  雲之氣案此條今本思/陵翰墨志不載敏行又記蘇軾嘗言
  自海南歸舟中聞諸子誦所作古賦始恨知
  之之晩蓋其胸次既髙故吐言天拔雖不規
  規繩墨而氣韻自殊也乾隆四十六年十月
  恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-3a]
欽定四庫全書
 寶晉英光集序
予仕居潤餘十年會羽書交馳凡訪古摭竒皆日力所
不暇僅能考海岳一遺址塹槿為園薦菊為祠倚江為
堂礱石為刻時一至其間徙倚縱目慨想摩挲而已夫
自江而南名城奥都潤為大六朝而下賢規雋轍潤為
古而又據景物之會窮心目之趣惟潤為多人或咎予
謂歴數千百載它豈無名人才士可以表著而獨惓惓
[000-3b]
於英光予每應之曰境無凡勝以會心為悦人無今古
以合蹟為竒若杖履無日涉之勞江山有天境之助風
帆沙鳥晨雨夜虹凡是園之所包羅衆目之所覩記者
莫不挾英秀露光彩雖微遺跡猶將强附而爼豆之而
况我宋人物如南宫者邪夫既卜園觀則不可以不祠
既蕆祠則不可以不摭遺考文翰以備一堂之缺既竣
摹瑑之事而攟放失恪編次為是集以傳又次序之所
當舉而必不可無者也則又奚疑或者無以答予按山
[000-4a]
林集舊一百卷今所會萃附益未十之一南渡而後文
獻不足固無可議若曰南宫被天鑒流榮名其在兩朝
元不顓以結字思陵翰墨志有曰芾之詩文語無蹈襲
出風煙之上覺其詞翰同有凌雲之氣噫&KR1077此漢武帝
所以知相如也冠於篇端庶幾覽者有以自得焉紹定
壬辰嵗上巳日鄂國岳珂序