KR4d0071 范忠宣集-宋-范純仁 (master)


[019-1a]
范忠宣集跋
先忠宣公國論彈事外有文集二十巻未曽版行零陵
實謫居之地僅刋言行録今史君沈公到闕奏事因
過訪語及慨然欲得鋟木尚友前賢深所敬歎即以家
藏本屬之仍附以國史本傳及李姑溪所述行狀且識
嵗月於後云嘉定辛未上巳日元姪孫朝散郎左司諌
兼侍講范之柔謹書
忠宣范公昭代之名臣耆徳也作為文章讀之使人起
[019-1b]
敬起慕然每以未見其全為恨圻徯次零陵巳巳仲冬
入覲過都得其元姪孫侍講司諌家藏全帙跪受以歸
辛未莫春到郡靖惟零陵寔公舊寓之地自元符迄
今餘百年邦人尚能言之且堂而思祠而祝圻既得其
文不敢祕因與同志精加訂正命工鋟梓以永其傳嘉
定壬申元正日朝散大夫權知永州軍州兼管内勸農
營田事借紫吴興沈圻書於思范堂
視竊以元祐丞相忠宣范公之文行於世猶桑麻榖粟
[019-2a]
之於日用也百有餘年猶未盡見今中書舎人公以家
藏集屬零陵守刋於郡齋而大參樓公為之序引示學
者以歸宿之地鉅公之惠天下後世渥矣士大夫於出
處語嘿之際苟不以忠宣公之心為心則其見是書也
烏得無媿嘉定壬申六月既望承議郎權通判衡州軍
州兼管内勸農營田事賜緋魚袋權永州事廖視再拜
敬書
昔范宣子嘗問穆叔以何謂死而不朽穆叔對以太上
[019-2b]
立徳其次立功又其次立言魯臧文仲既沒其言立君
子謂之不朽嗚呼士君子一言之善猶足以詔後世而
貽方来况夫功與徳炳炳然在人耳目非専於立言者
歟元祐丞相忠宣范公道徳事業載在國史出處大節
見於國論奏議言行録學者朝夕歛襟肅容起敬起慕
獨其文集世所未見今侍讀脩史紫微先生克紹先烈
以其家藏二十巻屬零陵史君鋟板郡庠俾宗衜是正
訛舛而又得今大參樓公為序引以冠篇首天下學者
[019-3a]
玩繹此書佩服忠恕誠一之學屬厭正直剴切之論終
身誦之皆為君子之歸此其用心光大宏博可為千百
年不朽之傳矣嘉定壬申六月既望門生從政郎永州
州學敎授清源陳宗衜再拜謹跋