KR4d0065 周元公集-宋-周敦頤 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部三
 周元公集    别集類二宋/
 提要
  臣/等謹案周元公集八巻宋周惇頤撰惇頤
  字茂叔道州營道人元名惇實避英宗舊諱
  改焉以舅鄭向恩補官熙寧初累官至廣東
  轉運判官提㸃刑獄以疾求知南康軍卒嘉
  定十三年賜諡曰元公淳祐中封汝南伯從
[000-1b]
  祀孔子廟廷事蹟具宋史道學傳是集馬端
  臨經籍考作七巻陳振孫書録解題謂遺文
  纔數篇為一巻餘皆附録此本首遺書雜著
  一卷次圖譜一巻其後六巻則皆諸儒議論
  及誌傳祭文與宋本不甚相合而大致亦不
  甚相逺盖後人㣲有所附益也惇頤作太極
  圖究萬物之終始作通書明孔孟之本源有
  功於學者甚大而其他詩文亦多精粹深宻
[000-2a]
  有光風霽月之槩朱子語類謂濓溪在當時
  人見其政事精絶則以為宦業過人見其有
  山林之志則以為襟袖灑落有仙風道氣又
  謂濓溪清和孔毅甫祭文稱公年壯盛玉色
  金聲從容和毅一府皆傾其氣象可想觀此
  言足以知其著作矣其集明嘉靖間漳浦王
  㑹曽為刋行
  國朝康熙初其裔孫周沈珂又重鐫之原本後
[000-2b]
  附遺芳集五巻乃彚輯後裔之著述事蹟與
  本集不相比附今别入之總集類云乾隆四
  十五年二月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀