KR4d0042 盱江集-宋-李覯 (master)


[022-1a]
直講李先生門人錄
 先生年譜所以載先生之行事今以門人録附庸
 者亦欲使來者知先生師友之淵源也按陳次公
 誌先生之墓曰門人陞録者千有餘人今姓名可
 攷者僅三十八人兹而不書乆則愈無可攷故附
 録云
陳次公字漢傑南城人父璆先生夫人之伯父也次
 公與兄漢公字伯英弟次山俱學於先生次公舉
 荗材異等不中歸隱谷口著書與先生往還者二
 十年先生臨終執其手託以遺文先生墓誌銘乃
[022-1b]
 次公所述也次山登皇祐五年第
傅野字亨甫南城人學於先生其先上饒人父垂範
 先生為誌其墓野學於先生蚤有立操與陳次公
 俱為門人稱首熈寧中郡以髙材淹滯聞 㫖賜
 粟帛充軍學教授歴明州定海尉歸隱於沙溪之
東巖有文集名通藁先生後集乃野所輯也
鄧潤甫字温伯避髙魯王韓以字行少與弟佑甫仲
甫俱學於先生温伯文章角出諸生上登皇祐元
年第官至尚書左丞三入玉堂熈寧中上先生輯
藁乞官先生之子參魯佑甫登熈寧二年第仲甫
[022-2a]
髙尚不仕元祐中舉遺逸賜號和静先生
李山甫字明叟避髙魯王諱以字行更字公晦先生
 之族子也少學於先生登皇祐元年第官至西京
 作坊使知澧州號龍溪釣叟
陳光道字公亮南城人與兄光逺俱學於先生光道
 剛果㢘辯多智數登嘉祐四年第仕至撫州通判
 號有為子先生之子參魯墓銘乃光道所作也光
 逺登元豐八年第
廖平南劍人父夷清徙居南城平十二嵗而孤䏻自
 立學於先生登治平二年第常語後䟦乃平所作也
[022-2b]
陳汝器字適用南城人學於先生䏻詩元祐中為廬
 陵宰山谷亟稱之
黄曦字耀卿南城人學於先生文章典麗南豐先生
 亟稱之元符三年乙科
傅翼字翼之南城人學於先生文行俱髙熈寧六年
 乙科終永豐令號甘圃有甘圃集
余疇若字堯輔南城人學於先生慶暦二年大理寺
 丞周爕知南豐聞其賢請主學事先生以序送之
傅代言南城人學於先生及卒先生為表其墓
陳瓔字天貺南城人學於先生出諸生右晩自肆山
[022-3a]
 水號谷口耕叟
鄧立字公儀南城人學於先生志合道一年三十二
 而卒先生爲辭傷之
陳君平南城人都官肅之子也學於先生少䏻文甫
 冠舉進士入太學不第終於京年二十四先生誌
 其墓
廖廷玉南城人陳漢公之壻也學於先生
饒景先南城人偕弟見先學於先生先生表其父昌
 齡之墓
杜萬南城人居谷口先生有詩送之
[022-3b]
王幾字復之天台人學於先生字之為作復說
陳世南豫章人學於先生以序送之
陳公爕字思道閩人學於先生贈之以序改字中道
張宏武夷人學於先生嘗以詩送之
張延之字伯仁學於先生為作字序以後十二人/鄉貫無傳
湯延祖字子立學於先生字之以詩
陳特兄弟二人俱學於先生答之以書
彭昱學於先生嘗以詩送其赴舉
夏旦學於先生以詩送其赴舉
黄銑學於先生以詩送其赴舉
[022-4a]
廖說學於先生為詩其蒙亭
周伯逹學於先生見清話堂詩題
吴伯華學於先生以詩送之
上官直學於先生以詩送之
吴著學於先生以詩送之
 嘗讀旴江舊志云曽舍人鞏鄧左丞温伯皆先生
 之髙弟竊有疑焉盖温伯他日為中丞進先生所
 為文奏乞官其一子温伯逰先生之門明矣然不
 䏻排新法之非識者惜之今旴志以南豐並稱不
 知何據按李直講生於祥符之己酉曽南豐生於
[022-4b]
 天禧之巳未以年數攷之則直講多南豐十嵗也
 若以直講南豐為師友恐不其然謂其在鄕學師
 之歟則直講以慶暦三年主郡學而南豐以是年
 自洪州歸臨川上齊工部書云祖母樂居臨川其
 後為文多道臨川之事謂其在太學師之歟則直
 講以嘉祐二年為太學說書而南豐以是年登進
 士第明年調太平州法曹烏在其為師友㢤舊志
 所載若不加訂正襲訛承舛惟恐後人復誤後人
 也
直講李先生門人録卷終